ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

អង្គការជំនួយព្រះវិហារហ្វាំងឡង់
Finn Church Aid (official name in Finnish "Kirkon Ulkomaanapu sr") is a faith-based organisation founded by the Evangelical Lutheran Church of Finland on 25 September 1947. The foundation has been recorded in the Finnish Register of Foundations on 15 October 1992 (business identity code 0998454-4). FCA is the largest Finnish development cooperation organisation and the second largest provider of humanitarian aid.

ដាក់ពាក្យស្មើសុំការងារ (CV)!

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 18

សូមរៀបចំ CV ជាទម្រង់ Microsoft Word, PDF ឬជារូបភាព JPG។ ទំហំមិនធំជាង 5MB។


តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម សរុប 24 កន្លែង

   
សំណួរ ចម្លើយ ឬ មតិយោបល់ ទៅក្រុមហ៊ុន

 • BET CHHEANG

  2020-11-14 08:11:08


  បង់ប្រាក់ដែលអត់វគ្គនិង

  – អង្គការជំនួយព្រះវិហារហ្វាំងឡង់
  មិនបង់ប្រាក់ទេ....វគ្គនេះបានធ្វើរួចហើយ តែវាជាការផ្សព្វផ្សាយសេវាមគ្គុទ្ទេសក៍អាជីព និងការផ្តល់ប្រឹក្សា ដល់យុវជនទូទៅ....

 • ចំរើន បូណាមី

  2020-11-14 03:14:17


  វគ្គសិក្សានេះបង់ប្រាក់ដែរឫទេ


 • ចំរើន បូណាមី

  2020-11-14 03:12:47


  តើខ្ញុំសុំពត៌មានបន្តិចបានទេរូបភាពពិព័រណ៍