ជាងច្ចេកទេស (ម៉ាស៊ីនភ្លើង)_Senior Technician (Gen-Set)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(2)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត