បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ/Operation Risk Management Officer
 • ប្រភេទការងារ
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Assist to identify/analyze/recommend potential operational risk management in cooperation with Department and Branch Level;
 • Assist to identify project & monitor risk assessment in coordination with relevant department;
 • Assist to develop risk management tools & methodologies (Internal Control, Risk Dashboard, Key Risk Indicators, Risk Appetite Statement & Risk Tolerance);
 • Assist to prepare reporting line of incident & support Department and Branch Level;
 • Follow up, monitor action & implementation plan for Department & Branch Level;
 • Assist in consolidation of Risk Register & Risk & Control Self-Assessment (RCSA);
 • Assist to produce monthly and quarterly report;
 • Assist to review and update operational risk management policies and procedure;
 • Assist to provide appropriate training when necessary to team members and related staffs;
 • Other tasks assigned by the management.
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត