មន្រ្តីឥណទាន
 • ប្រភេទការងារ
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(50)

ទំនួលខុសត្រូវ:

 • - ស្វែងរកអតិថិជនដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់សេវាប្រាក់កម្ចីគ្រប់ប្រភេទ
 • - បញ្ជូនអនុស្សរណៈឥណទាន (Credit Memorandum) ទៅប្រធានសាខា /​ អ្នកគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃឥណទានដើម្បីស្នើសុំការអនុម័ត
 • - ដោះស្រាយបណ្តឹង(Compliant) របស់អតិថិជន និងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹង(Compliant) ទាំងនោះ
 • - រៀបចំកិច្ចព្រមព្រៀង ឬកិច្ចសន្យាប្រាក់កម្ចី ឯកសារស្របច្បាប់ផ្សេងៗ នៅតាមឃុំសង្កាត់ និងការិយាល័យសុរិយោដី
 • - ជួយដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលអថិជនរបស់សាខា
 • - ផ្តល់ជូនសេវាកម្ម និងពង្រឹងការទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន
 • - កិច្ចការផ្សេងៗទៀត ដែលបានប្រធានសាខាផ្តល់ឱ្យ។
 •  

តម្រូវការ:

 • - បញ្ចប់ និងកំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ
 • - អាចសរសេរ និងនិយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អកាន់តែប្រសើរ
 • - មាន និងគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យធនាគារ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តក្នុងការដាក់ពាក្យ
 • - មានភាពប៉ិនប្រសព្វ និងអាចកសាងបណ្តាញទំនាក់ទំនង
 • - អាចប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័របាន និងជាពិសេសកម្មវិធីការិយាល័យរបស់ Microsoft​។