បុគ្គលិកផ្នែកអភិបាលប្រព័ន្ធទិន្នន័យធនាគារ/Database Administration Officer
 • ប្រភេទការងារ
 • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Experiences with oracle, postgresql, mysql database.
 • Understand about database architechure.
 • Database installation and creation.
 • Database patching and upgrade version.
 • Backup/Restore/Clone database.
 • Configure and manage database cluster.
 • Configure and manage database replication.
 • Manage user access to database.
 • Manage database objects.
 • Maintenance and tuning database.
 • Knowlegde in SQL, PLSQL.
 • Knowlegde in ORACLE EM Cloud Control for monitoring.
 • Experiences databases in unix OS (Linux and Solaris).
 • Knowledge in shell script.
 • OCA or any database certified is a plus.
 • Perform other tasks assigned by supervisors.
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត