មន្ត្រីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធព័ត៌មាន (Business Intelligence Management Officer - Reporting Development)
  • ប្រភេទការងារ
  • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(1)

Main Duties and Responsibilities:

• Develop BI reports, data extraction and other adhoc reports up on requests.

• Create function, package, store procedure, other DB objects and data mining.

• Ensure all confidential information and data are handled in accordance with Information Security Policies.

• R&D on existing features and new feature such as BI tools, data analytic, data warehouse and Big Data technology for improvement.

• Ensure reporting system availability, performance tuning and security strengthening.

• Provide support to end-users, create/update documents, manual and procedures.

Key Selection Criteria and Qualification:

• Educational background in IT at BSc degree or related fields.

• Fresh graduates are encouraged to apply.

• Knowledge in SQL/PLSQL statement and database such as Oracle, SQL Server, and/or MySQL.

• Knowledge in programming such as VB.NET, ASP.NET, C#, PHP.

• Knowledge of general accounting principles and banking operations/workflow will be a plus.

• Willingness to learn new software systems.

• Good knowledge of English.

• Strong commitment to work under pressure and ability to work independently in a team spirit