វិស្វករប្លង់ (អគ្គីសនី)_Design Engineer (Electrical)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(2)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត