ជាង (ជួសជុលទឹកភ្លើង)_Technician (Maintenance)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(8)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត