វិស្វករប្លង់ (ទឹក/អគ្គីភ័យ)_Design Engineer (Plumbing/FF)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(2)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត