បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម/Staff, Trade Finance Unit
 • ប្រភេទការងារ
 • ហិរញ្ញវត្ថុ
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Use SWIFT network to communicate with all correspondent banks
 • Issuing the Documentary Letter of Credit (L/C), Bank Guarantee (BG), Checking and preparing the documents presented by negotiating bank and collecting payment for each L/C.
 • Received the Documentary Letter of credit from the correspondent bank
 • Received the documents preparing and checking for D/P or D/A (Documents against Payment or Documents against Acceptance.
 • On maturity date make the payment for L/C terms and conditions.
 • Promote Customers to use bank services
 • Do other tasks assigned by the manager
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត