វិចិត្រករ (Artist)
 • ប្រភេទការងារ
 • សិល្បៈ សំលេង/វីដេអូ និងការទំនាក់ទំនង
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)

JOB DESCRIPTION

 1. អនុវត្តផែនការ ដែលប្រធានផ្នែកដាក់ឱ្យ។
 2. ទទួលបណ្ណស្នើសុំពីផ្នែកផ្សេងៗសិក្សា និងដោះស្រាយការងារគម្រោងនីមួយៗឱ្យទាន់ពេលវេលា។
 3. រាល់សកម្មភាពការងារនៅពេលចាប់ផ្តើមការងារ និងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការងារត្រូវថតរបាយការណ៍ផ្ញើមកប្រធានផ្នែកផ្ទាល់ នៅក្នុងក្រុមតេលេក្រាម។
 4. រៀងរាល់ចុងខែ ត្រូវបញ្ជូនរបាយការណ៍ការងារសរុបប្រចាំខែ មកជំនួយការប្រធានផ្នែក។
 5. ទទួលខុសត្រូវការងារខ្លួនឯងពីតាំងពីចាប់ផ្ដើម រហូតដល់បញ្ចប់ការងារ។
 6. ទទួលខុសត្រូវលើកាសិក្សាគម្រោងការងារឱ្យមាន គុណភាព តម្លៃសមរម្យ សោភ័ណ្ឌភាពស្អាត។
 7. ទទួលខុសត្រូវរៀបចំរបាយការណ៍ ការងារគម្រោងតាមបណ្ណស្នើសុំ ភ្ជាប់ជាមួយនិងបណ្ណការងារ។
 8. ទទួលខុសត្រូវលើសម្ភារដែលបើកចេញពីស្តុក និងសម្ភារអ្នកស្នើសុំដាក់ទិញប្រើប្រាស់ក្នុងគម្រោង។
 9. ចូលរួមសហការការងារជាមួយបុគ្គលិកក្នុងផ្នែកទាំងអស់រាល់សកម្មភាពការងារប្រចាំថ្ងៃពេលមានតម្រូវការងារពីថ្នាក់លើ។
 10. ត្រួតពិនិត្យបញ្ជីឧបករណ៍ក្នុងផ្នែកជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងស្តុក។
 11. ទទួលខុសត្រូវការថែរក្សាឧបករណ៍ ដែលស្ថាប័នបើកឱ្យប្រើប្រាស់។
 12. ទទួលការងារពីប្រធានផ្នែក ឬអនុប្រធានផ្នែក។

Job Requirements

 1. បញ្ចប់ការសិក្សាមុខជំនាញផ្នែកគំនូរ
 2. បញ្ចប់ ថ្នាក់ទី១២ ឡើងទៅ
 3. មានអាយុចាប់ពី ២0ឆ្នាំ ដល់ ៥០ឆ្នាំ។
 4. មានបទពិសោធន៍រយៈពេល ១ឆ្នាំឡើងទៅ។
 5. ចេះភាសាអង់គ្លេស និយាយបាន សរសេរបានខ្លះៗ។
 6. ធ្លាប់ទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទាក់ទងជំនាញបច្ចេកទេស និងមានឯកសារដែលទទួលស្គាល់។
 7. អាចបត់បែនតាមពេលវេលា ម៉ោងធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុន ការងារមិនមានដែនកំណត់។
 8. ចេះគូរគំនូររូបថត
 9. ចេះគូរគំនូរទេសភាព
 10. ចេះគូរគំនូរតុក្តតា
 11. ចេះគូរគំនូរបុរាណ
 12. ចេះគូរគំនូរអរូបីយ
 13. ចេះគូរគំនូរព្រះបត់
 14. ចេះគូរគំនូររចនា
 15. ចេះគូរគំនូរ​ 3D
 16. អាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានការណ៍
 17. មានការព្យាយាម និងភាពអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ។
 18. មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងទំនាក់ទំនងល្អ។
 19. មានភាពស្មោះត្រង់ និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ។
 20. ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពការងារ។
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត