វិស្វករប្លង់ (បរិក្ខាត្រជាក់)_Design Engineer (MVAC)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(2)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត