បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែក ESB និងប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល/Senior Officer, ESB & Core Banking System Unit
 • ប្រភេទការងារ
 • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Enhance performance ESB (Enterprise Service Bus)
 • Install and configure ESB software as per requirement
 • Manage the existing Web Service/APIs and troubleshoot.
 • Design new service process flow to support with system integration or third-party system
 • Develop/deploy new Web-service and API for new business requirement
 • Work with support team to follow up issues
 • Manage the security of all Web-Services and APIs
 • Implement the backup and restoration plan for all ESB
 • Support new project as assigned by management
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត