បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន និងប្រព័ន្ធទិន្នន័យសាខា/Staff, Retail MIS & System Unit
  • ប្រភេទការងារ
  • ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(1)
  • Establish routine management information reports to branches and relevant stakeholders for their performance monitoring and decision making
  • Liaise with relevant department to produce branch performance report and communicate to relevant stakeholders for attentions and actions
  • Assist to support sales with all the aspects linked to the branch performance and productivity.
  • Perform extensive market research and produce reports based on statistical analysis.
  • Assist to prepare daily MIS report and send to branches.
  • Perform other duties as assigned by Supervisor/Manager
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត