បុគ្គលិកផ្នែកដឹកជញ្ជូន​​ ( ភ្នំពេញ និង ភូមិ ស្គុន ខេត្តកំពង់ចាម )
  • ប្រភេទការងារ
  • បដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(50) កំពង់ចាម(5)

-ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

-ត្រូវមានយាន្តជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន

-អាចធ្វើការទៅតាមកាលវិភាគដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវ

-មានអត្តចរិតល្អ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់

-អាចធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ

-មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗ ជាគុណសម្បត្តិបន្ថែម
 

ឱកាសការងារផ្សេងទៀត