បុគ្គលិកផ្នែកលក់ / Sales Representative
 • ប្រភេទការងារ
 • ទីផ្សារ
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(2) កំពង់ស្ពឺ(1) ស្ទឹងត្រែង(1) ឧត្តរមានជ័យ(1) ត្បូងឃ្មុំ(1)

Key Responsibilities:

 1. Prepare Order generation.
 2. Merchandising the cooler.
 3. Check expiration date of the company’s product (first expired first out, FEFO).
 4. Responsible for market execution as per brand guideline/standard.
 5. Produce daily and monthly activities report and sales performance update to Area Sales Manager.
 6. Routine customer relationship building/daily visit 40 customers’ outlets per day.
 7. Other task assigned by Line Manager.

Requirements:

 1. Bachelor degree in Sales and Marketing or equivalent.
 2. At least one year experience in Sales or Marketing from FMCG.
 3. Good communication and negotiation skill.
 4. Good interpersonal and be flexible.
 5. Be able to communicate in English and other language is plus. 
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត