ជាងបាញ់ថ្នាំ
 • ប្រភេទការងារ
 • សេវាកម្ម
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(2)

 Job description:

 • - ធ្វើការវាយតំលៃ និងព្យាករណ៍ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការជួសជុល
 • - ធ្វើការរៀបចំ ការលាយថ្នាំពណ៌ និងការងារបាញ់ថ្នាំ
 • - មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ និងប្រគល់ជូនអតិថិជនទាន់       ពេលវេលាតាមកាលកំណត់
 • - រៀននូវបច្ចេកទេសថ្មី និងចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន
 • - រាយការណ៍ភ្លាមៗអំពីភាពជាប់គាំង ឬ ភាពមិនប្រក្រតីក្នុងកំឡុងពេលដំណើរការបាញ់ថ្នាំជាមួយរថយន្ដ
 • - ថែរក្សាឧបករណ៍ឱ្យបានស្អាត និងយកទុកកន្លែងដើមបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួច
 • - បញ្ចប់ការងារបាញ់ថ្នាំដោយអនុវត្ដតាមការណែនាំ និង ពេលវេលាដែលបានកំណត់
 • - ធ្វើការត្រួតពិនិត្យគុណភាព និង កត់ចំណាំការងារដែលបានធ្វើរួច ដើម្បីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់ដឹកនាំ សំអាតកន្លែងធ្វើការ     មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីធានានូវសុខុមាលភាព និងសុវត្ថិភាព
 • - ធានាមិនអោយមានការបាញ់ថ្នាំសងភ្ញៀវវិញឡើយ
 • - ការងារផ្សេងៗនឹងត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក

 

  Job Requirement:

 • - ត្រូវមានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំលើជំនាញបាញ់ថ្នាំ
 • - បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (ថ្នាក់ទី៩)
 • - ចេះអាននិងសរសេរភាសាខ្មែរបានល្អ
 • - ចេះធ្វើការលាយពណ៌បានល្អ
 • - មានប័ណ្ណបើកបរ
 • - មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស (កាន់តែប្រសើរ)
 • - ការងារក្រុមល្អនិងចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលា