អ្នកយកព័ត៌មានសង្គម
 • ប្រភេទការងារ
 • សិល្បៈ សំលេង/វីដេអូ និងការទំនាក់ទំនង
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)

JOB DESCRIPTION

 1. សរសេរព័ត៌មានជាតិប្រចាំថ្ងៃ និងព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាតិទាន់ហេតុការណ៍នានា
 2. ចុះយកព័ត៌មានដល់ទីតាំង ជាមួយក្រុមការងារ
 3. ចុះផលិតវីដេអូព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសង្គមទូទៅ តាមការចាត់ចែងពីប្រធានផ្នែក និងអនុប្រធានផ្នែក
 4. ដឹងពីប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ ដើម្បីអាចសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទ ឬសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅទីតាំង
 5. មានសម្ថភាពបំផុសគំនិត ឬប្រធានបទថ្មីៗ ទាក់ទងនឹង
 6. មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទី និងការងាររបស់ខ្លួន
 7. គោរពពេលវេលា និងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុន
 8. មានរហ័សរហួនក្នុងការបំពេញភារកិច្ច

តម្រូវការការងារ

 1. កម្រិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់មធ្យសិក្សាទុតិយភូមិ ឬបាក់ឌុបឡើងទៅ
 2. មានបទពិសោធន៍ការងារផ្នែកសរសេរព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចចាប់ពីមួយឆ្នាំឡើងទៅ
 3. ស្គាល់ និងយល់ដឹងពីប្រភពព័ត៌មាន ដែលត្រូវសម្ភាសន៍
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត