ផ្នែកលក់ (បរិក្ខាទឹក)_Sales Executive (Water Instrument)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(3)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត