មន្រ្តីផ្នែកផលិត និងរៀបចំឯកសារឌីជីថល/Officer, Digital Document Preparation Unit
 • ប្រភេទការងារ
 • សេវាកម្ម
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Ensure that digital platform issues, incidents and enhancements are managed proactively Update and maintain the Digital Banking Platform content (website contents, and other online forms)
 • Ability to analyze complex changes and produce clear specifications as well as other deliverables such as user documentation.
 • Report and evaluate customer feedback and compliance for future enhancement
 • Assist to support training on newly launch digital product
 • Conduct UAT/documentation on digital product
 • Prepare customer digital performance report to management
 • Assist to monitor on performance of digital and payment service, and take action through reporting during underperformance
 • Other tasks assigned by Manager.
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត