អ្នកបកប្រែព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
 • ប្រភេទការងារ
 • សិល្បៈ សំលេង/វីដេអូ និងការទំនាក់ទំនង
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)

JOB DESCRIPTION

 1. បកប្រែភាសាអង់គ្លេស មកជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីផ្សាយលើ​គេហទំព័រ MJQTV
 2. បកប្រែភាសាខ្មែរទៅជាភាសាអង់គ្លេស ឬភាសាអង់គ្លេសមកខ្មែរវិញ ដើម្បីដាក់ជា Subtitle ក្នុងវីដេអូផលិតដោយ MJQTV
 3. ​សម្របសម្រួលផ្នែកភាសាបរទេសជាមួយក្រុមការងារផ្នែកផ្សេងៗ
 4. ធ្វើការតាមការដាក់ចេញដោយផលិតករ

តម្រូវការការងារ

 1. មានកម្រិតសិក្សាថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រឡើង​ទៅ លើ​ផ្នែកភាសាអង់គ្លេស ឬជំនាញពាក់ព័ន្ធ
 2. មានបទពិសោធការងារ​ចាប់ពី១ឆ្នាំ​ឡើង​ លើការងារបកប្រែផ្នែកព័ត៌មាន
 3. យល់ដឹងពីពាក្យពេចន៍គន្លឹះ និងពាក្យបច្ចេកទេសសម្រាប់ផ្នែកព័ត៌មាន
 4. មានសមត្ថភាព​អាចប្រើប្រាស់​កម្មវិធី Microsoft Office, Internet Email, Social media ។ល។
 5. មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ និងមានទំនាក់ទំនង​ល្អជាមួយសមាជិកក្រុម
 6. មានចំណេះទូលំទូលាយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ​ទាំង​ក្នុងប្រទេស​និងសកលលោក
 7. មានភាព​បត់បែន​និង​អត់ធ្មត់​ខ្ពស់​ក្នុងការងារ។
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត