ជំនួយការជាង(ជួសជុលបរិក្ខាត្រជាក់)Junior Technician(Maintenance)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(3)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត