បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល/Senior Officer, Core Banking System Unit
 • ប្រភេទការងារ
 • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Enhance performance of T24 Core Banking
 • Manage help desk support that cause by user or software
 • Update latest patch version of Core banking (Application and Database)
 • Create new version or routine in T24
 • Maintain Hard ware and software (Platform) for Core banking
 • Provide solution regarding to T24 if business requires
 • Report design and submit to NBC
 • Design interface in T24 (Web Service XML or JSON)
 • Apply correction to testing and production
 • Manage ticket with support or vendor (Temenos T24)
 • Design backup and data lost prevention
 • Enhancement security and procedure for T24
 • Design auto task for Core banking (Clear log, temp, disk space…)
 • Prepare monthly Report to each department as requested
 • Edit field or Extract data if requires
 • Support new project as assigned by management
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត