មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនអេធីអឹមនិងម៉ាស៊ីនឆូតកាត (Senior ATM and POS Officer)
  • ប្រភេទការងារ
  • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(1)

Main Duties and Responsibilities:

- Testing/certification of ATM/POS machine hardware and software

- Evaluate of ATM/POS machine for improvement or renovation.

• Install and configure ATM machines and configure POS terminal upon request.

• Install and configure analogue and GPRS NCC to support POS devices.

• Manage POS terminal through TMS Software

• Schedule preventative maintenance all bank’s terminal.

• Provide technical support, troubleshooting in solution of transactional errors.

• Identify terminal errors and recommend solution.

• Support testing machine functions, and to balances machine cash account.

• Support to repairing/replace part of terminal if needs.

• Perform other tasks assigned by supervisor.

Key Selection Criteria and Qualification:

• Bachelor degree in IT/MIS.

• Minimum three years working experience in ATM/POS or related fields.

• Good knowledge of Financial/Accounting Principles, Banking Operation, ATM features/POS terminal and components.

• Good knowledge in mechanical issue and fix the issue.

• Good in spoken and written English.

• Good integrity, positive attitude, helpful, high commitment, competence and motivation.

• Willing to travel to provincial branches.

 

  •  
  •