អ្នកផលិតកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់
 • ប្រភេទការងារ
 • សិល្បៈ សំលេង/វីដេអូ និងការទំនាក់ទំនង
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)

JOB DESCRIPTION

 1. គ្រប់គ្រងការផលិតវីដេអូប្រចាំឆ្នាំរបស់សាលាអន្តរទ្វីបអាមេរិចកាំង និង មជ្ឈមណ្ឌលសាលាភាសា អេ អាយ អាយ អោយទាន់ពេលវេលា
 2. បង្កើតនិងកែច្នៃ Concept របស់វីដេអូនីមួយៗអោយកាន់តែមានភាពទាក់ទាញ
 3. ដឹកនាំក្រុមការងារក្នុងការផលិតវីដេអូនីមួយៗ
 4. ដឹកនាំការប្រជុំអំពីការងារផលិតក៏ដូចជាការងារដែលនឹងមកដល់នាពេលខាងមុខជាមួយផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធ(Aii&AIS) ឬផ្នែកផ្សេងៗទៀត
 5. បង្កើតគំនិតថ្មីៗក្នុងការផលិតវីដេអូជំរុញការលក់ និង វីដេអូ Branding ជូនខាងសាលាទាំងពីរខាងលើ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ពន្ធរបស់ MJQ E
 6. មានគំនិតចង់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អរបស់ខ្លួនទៅកាន់ក្រុមការងារ
 7. មានសម្ថភាពអាចធ្វើការផ្នែកទីផ្សារនិងផ្នែកលក់លើវិស័យ Media ជាមួយផ្នែកគ្រប់គ្រង
 8. គោរពវិន័យរបស់ក្រុមការងារក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនអោយបានល្អ

តម្រូវការការងារ

 1. ស្គាល់ច្បាស់ពីដំណើរការនៃការផលិតវីដេអូ(Pre-Production, Production, Post-Production)
 2. មានសម្ថភាពផ្នែកដឹកនាំក្រុមការងារក្នុងការផលិត
 3. មានសម្ថភាពបត់បែនខ្ពស់ ជាមួយការងារដែលមានពេលវេលាកំណត់ខ្លី
 4. អាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមមុខដោយមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់
 5. មានវិន័យល្អក្នុងអាជីពការងារនិងជីវិត
 6. មានគំនិតថ្មីៗសម្រាប់ពង្រឹងការងារអោយកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាពនិងភាពទាក់ទាញ
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត