បុគ្គលិកផ្នែកសេវាកម្ម
  • ប្រភេទការងារ
  • បដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(50) កំពង់ចាម(20) ព្រះសីហនុ(10)

-ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

-អាចធ្វើការទៅតាមកាលវិភាគដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវ

-មានអត្តចរិតល្អ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់

-អាចធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ

-មិនទាមទារបទពិសោធន៍

-អាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានខ្លះៗជាគុណសម្បត្តិបន្ថែម

ឱកាសការងារផ្សេងទៀត