មន្រ្តីឥណទាន
  • ប្រភេទការងារ
  • ទីផ្សារ
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(50)

- ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទានតាមតំបន់ប្រតិបត្ដិការ
- រៀបចំឯកសារឥណទាន​បន្ទាប់ពីបានធ្វើការវាយតម្លៃ ដើម្បី បញ្ចេញទុន
- ត្រូវប្រមូលប្រាក់បង់សងត្រលប់មកវិញរបស់អតិថិជនអោយបានទៀងទាត់
- ដោះស្រាយបញ្ហាខកខានសងបំណុលរបស់អតិថិជន
- ធ្វើការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី មានភាពងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
- ការងារផ្សេងៗទៀតដែលទាក់ទង