បុគ្គលិកផ្នែកចំអិន​ ( ភ្នំពេញ និង​ ភូមិស្គុន នៃ ខេត្តកំពង់ចាម )
  • ប្រភេទការងារ
  • បដិសណ្ឋារកិច្ច និងទេសចរណ៍
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(50) កំពង់ចាម(20) ព្រះសីហនុ(20)

-ត្រូវមានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ

-អាចធ្វើការទៅតាមកាលវិភាគដែលក្រុមហ៊ុនតម្រូវ

-មានអត្តចរិតល្អ ស្មោះត្រង់ អត់ធ្មត់

-អាចធ្វើការនៅថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យជាតិ

-មិនទាមទារបទពិសោធន៍

ឱកាសការងារផ្សេងទៀត