មន្រ្តីផ្នែកគាំទ្របច្ចេកទេស និងអនុវត្តគម្រោង/Officer, Technical Support & Project Implementation Unit
 • ប្រភេទការងារ
 • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Track and monitor project progress, ensure effective implementation of new services/initiatives and perform post-implementation review after launch.
 • Troubleshoot problem reporting and communicate to appropriate team member if can’t be resolved immediately escalate status to relevant team member. Analyst the issue then forward to specific technical team for the fixed.
 • Support training on newly launch digital product.
 • Conduct UAT/documentation on digital product in both backend and frontend.
 • Prepare customer digital performance report to management.
 • Manage the general administration of the department.
 • Test alignment of business requirements with current/future state business processes and key operational controls.
 • Identify test system issues, user acceptance testing, and report findings to the Digital Banking Manager.
 • Monitor on performance of digital and payment service; and take action through reporting during underperformance
 • Other tasks assigned by the management.
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត