ភ្នាក់ងាររដ្ឋបាល/Administrative Officer
  • ប្រភេទការងារ
  • ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម និងរដ្ឋបាល
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(3)

កិច្ចការចម្បងៗ និងការទទួលខុសត្រូវ

- ជំនួយលើប្រតិបត្តិការទូទៅសម្រាប់សាខា

- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងរក្សារការចុះឈ្មោះទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារ

- ចាត់ចែង សម្របសម្រួល និងរៀបចំសំភារៈប្រជុំ សិក្ខាសាលា និងការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ

- ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីទិញសំភារៈរដ្ឋបាលផ្សេងៗ សម្រាប់បំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សាខា

- គ្រប់គ្រង ចាត់ចែងផ្ញើសំបុត្រស្នាម (លិខិតចេញ-លិខិតចូល) ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេល

- ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភាគីពាក់ព័ន្ធ លើបញ្ហារដ្ឋបាលទាំងអស់

- គ្រប់គ្រង និងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិធនាគារក្នុងសាខា ឱ្យបានល្អ និងស្អាតជានិច្ច

- រៀបចំរបាយការណ៌ចំណាយឱ្យបានត្រឹមត្រូវ

- ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ ទៅសម្ភារៈបរិក្ខារផ្សេងៗ ក្នុងការិយាល័យ ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពជូនបុគ្គលិក

- គោរពតាមគោលការណ៍​ សេចក្តីណែនាំ និងនិតិវិធីរបស់ធនាគារអោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

- ការទទួលខុសត្រូវផ្សេងៗទៀត ទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង

លម្អិតអំពីតួនាទី និងការដាក់ពាក្យសូមចូលទៅកាន់ 

គេហទំព័រ៖ www.ftbbank.com

លេខទំនាក់ទំនង៖ ០៨១ ៦៦៦ ៥៣៥

 

ឱកាសការងារផ្សេងទៀត