បុគ្គលិកផ្នែកគាំទ្រប្រព័ន្ធទិន្នន័យធនាគារ/Database System Support Officer
 • ប្រភេទការងារ
 • ព​ត៌​មាន​វិទ្យា
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(1)
 • Experiences with unix OS (Linux and Solaris).
 • Install OS and required packages.
 • Manage OS user accessment.
 • Manage patching and upgrade OS version.
 • Install, configure and deploy web application like JBoss, Tomcat and Oralce Weblogic.
 • Manage patching and upgrade web application version.
 • Backup/Restore web applications.
 • Configure and manage web application cluster.
 • Configure and manage web application files replication.
 • Maintenance and Tuning web application.
 • Manage OS resources.
 • Knowledge in Oracle servers and Oracle VM (LDOM).
 • Manage and monitor storage pool and LUNs.
 • Manage and monitor tape backup.
 • Perform other tasks assigned by supervisors.
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត