មន្ត្រីផ្នែកគាំទ្រការទូទាត់សងប្រាក់សេវាករតាមកម្មវិធីឌីជីថល/Officer, Digital Bill Pay Support Unit
 • ប្រភេទការងារ
 • សេវាកម្ម
 • ទីតាំង
 • ភ្នំពេញ(3)
 • Work on biller onboarding on system including SIT, UAT, and Pilots.
 • Provide technical and operation support on any issue from consumer and biller.
 • Track and monitor bill payment project progress, ensure effective implementation of new biller and perform post-implementation review after launch.
 • Identify test system issues, Troubleshoot problem reporting and communicate to appropriate team members. Analyst the issue then forward to specific technical team for the fixed.
 • Provide training and carry out testing to ensure alignment with business requirements, processes, and key operational controls.
 • Prepare bill payment performance report to management and internal stakeholders.
 • Support and create required documents to improve current and new system.
 • Develop payment service and solution (API, Web service) to support business requirement.
 • Other tasks assigned by the management.
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត