(ផ្នែកលក់បរិក្ខាសណ្ឋាគា)Sales Executive(Hospitality)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(3)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត