ភ្នាក់ងារសន្តិសុខ/Security Officer
  • ប្រភេទការងារ
  • ច្បាប់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងសន្តិសុខ
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(3)
  • ថែទាំ និងរក្សានូវសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាព ជូនអតិថិជនទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ដើម្បីផ្តល់នូវជំនឿទុកចិត្តជូនអតិថិជន ក៏ដូចសាធារណៈជន
  • រៀបចំសម្រួលចំណតចេញ-ចូល ជូនអតិថិជនទាំងខាងក្នុង និងខាងក្រៅ របស់ធនាគារ ឲ្យមានរបៀបរាបរយ តាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស
  • សម្រួលចំណតចេញ-ចូល និងធ្វើចរាចរណ៍ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ធានាបាននូវភាពមិនកកស្ទះចរាចរណ៍ នៅមុខការិយាល័យ
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត