មន្រ្តីប្រមូលបំណុលមិនដំណើរការ (Bad Debt Recovery Officer)
  • ប្រភេទការងារ
  • ហិរញ្ញវត្ថុ
  • ទីតាំង
  • សៀមរាប(4) កំពង់ស្ពឺ(1) កណ្តាល(1) ភ្នំពេញ(1) តាកែវ(1)

ភារកិច្ច និង ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារមាន៖

 តាមដានត្រួតពិនិត្យគុណភាពឥណទានតាមសាខាជាប្រចាំ

 តាមដានរបាយការណ៍ឥណទានហួសកាលកំណត់ និងលុបចេញពីបញ្ជី (LWO) ក្រោមការគ្រប់គ្រង ដើម្បីធានាថា NPL និង LWO ត្រូវបានដោះស្រាយ

 តាមដានលទ្ធផលឥណទានលុបចេញពីបញ្ជី (LWO) ដែលប្រមូលបាន ធៀបនឹងផែនការ

 ធ្វើការវាយតម្លៃគុណភាពឥណទាន ដើម្បីកំណត់តំបន់ដែលមាន PAR កើនឡើង

 កំណត់ និងបញ្ជាក់មូលហេតុដែល LWO មិនអាចប្រមូលមកវិញបានតាមផែនការ

 កំណត់យុទ្ធសាស្រ្ត ដើម្បីទាប្រាក់កម្ចីត្រឡប់មកវិញ និង  

ដោះស្រាយបញ្ហាដែលជួបប្រទះ

 អភិវឌ្ឍ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នកម្មលើនីតិវិធី ដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រង NPL និង LWO ក្នុងសាខា

 ទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន (មេភូមិ មេឃុំ និងប៉ូលីស)

 អនុវត្តការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

លក្ខណសម្បត្តិចាំបាច់ត្រូវមាន៖

 បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ ឬ សញ្ញាប័ត្រដែលមានតម្លៃស្មើ

 មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ ក្នុងផែ្នកឥណទានទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់

 មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ១ឆ្នាំ ក្នុងការផ្ដល់យោបល់ផ្លូវច្បាប់

 មានបទពិសោធន៍ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា

 មានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវីធីកុំព្យូទ័រ Microsoft Offices (Excel, Word,….)

 មានចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេស អាចនិយាយ សរសេរ អាន និងស្ដាប់បានល្អ

 មានភាពសកម្មការងារ រហ័សរហួន និងធ្វើការងារជាក្រុមបានល្អ

 មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងមានជំនាញទំនាក់ទំនងល្អ

 មានអត្តចរិកល្អ មានការប្តជ្ញាចិត្ត និង គោរពវិន័យ។