ជំនួយការ(ជួសជុលបរិក្ខាផ្ទះបាយ)(Junior Technician(Kitchen)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(5)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត