ជាង(ជួសជុលម៉ាស៊ីនភ្លើង)Technician (Gen Set)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(4)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត