(ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងជណ្តើរយន្ត)Site Manager(Lift Evelator)
  • ប្រភេទការងារ
  • សេវាកម្ម
  • ទីតាំង
  • ភ្នំពេញ(2)
ឱកាសការងារផ្សេងទៀត