សូមជ្រើសរើសពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ២០២១
ថ្ងៃទី 04 - 05 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិថ្នាក់ខេត្ត
ថ្ងៃទី 13 - 14 ខែ មករា ឆ្នាំ 2022
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ