សូមជ្រើសរើសពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ២០២១
ថ្ងៃទី 04 - 05 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021
ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ នៃក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ២០២២
ថ្ងៃទី 28 - 29 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2022
ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងរៀបចំនៅកោះពេជ្រ នៅថ្ងៃទី២៨-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២