អាស័យដ្ឋានៈ ភូមិមេភ្លើង សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង នៅជាប់ខាងលិចស្រះវង្ស។

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (1,932)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 10