មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តតាកែវជាកន្លែកផ្តល់សរវាការងារ និងព័ត៏មានការងារដល់អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ និយោជក និងសាធារណជនទូទៅដោយមិនគិតថ្លៃ!

តម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្ម (241)

ចំនួន CV ដែលបានដាក់ពាក្យរួច 11